Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A modern magyar baloldali ember pszichológiája

2009.10.30

A mai magyar baloldali emberekre a jobboldaliak gyakran mondják azt, hogy alulműveltek, esetlegesen nem is normálisak, hiszen nézeteik, és viselkedésük irracionális, mert saját maguk, és nemzetük érdekei ellen cselekszenek, amikor a baloldalt támogatják.
 
Vajon mi lehet ennek az oka? Miért cselekszik a magyar nemzet egy része látszólag teljesen irracionálisan, önmagát, és saját nemzetét feláldozva, teljesen idegen, a magyarsággal egyáltalán nem törődő érdekek oltárán.
 
Valóban ennyire műveletlen lenne a magyarság egy része? Valóban baj lenne az elméjükkel? Ezt sokan vitatják, mert én olvastam például olyan felmérést is, hogy az SZDSZ-esek a legmagasabban képzettek a magyar szavazótáborban.
 
Tehát akkor mi lehet ennek az oka? Mi rejlik vajon ezeknek az embereknek a lelkében, ami látszólag teljesen irracionális viselkedésre sarkalja őket? Lehet, hogy a transzcendens, a szakralitás utáni vágy? Mint látni fogjuk, ez több szempontból is igaz, mert itt tulajdonképpen a keresztény szakralitás, és a gnózis keresésének keveredéséről van szó.  

Mondhatjuk ezt azért, mert az MSZP és hívei viszonylatában egyfajta megkérdőjelezhetetlen, már-már keresztényi szentség van érvényben. Ez megmutatkozik abban is, hogy amikor az MSZP-sek Gyurcsányt védik, akkor úgy beszélnek, mintha valamiféle keresztényi tisztaság hiányát kifogásolnák ellenfeleikben, és ennek ellenére Gyurcsány, és az Egész MSZP teljes mértékben a fogyasztói társadalmat, a multikulturalizmust, és a szabadkőműves elitet képviseli, és híveik is a fogyasztói társadalom értékrendje szerint élnek.


Tehát ez érdekes kérdés, mert mint ahogy azt már sokszor leírtam Nikolaj Berdjajev: Az új középkor című művében azt írja, hogy a kommunizmus az valójában szakrális társadalom volt, mert félretolta az újkor humanizmusát, és individualizmusát, és a világot egy megfellebbezhetetlen, és megkérdőjelezhetetlen igazság alá rendelte, akárcsak a középkor.


Emellett viszont antikrisztusi értelemben vett szakralitás is volt egyben, mert az emberi élet céljául, ami csak az üdvözülés lehet, olyan eszményeket állított, amelyek annak csak az eszközei lehetnek, semmiképpen sem céljai, mint például a közösség egységes anyagi jóléte.


Ebből pedig az is következik, hogy a kommunizmus szakralitását, vagyis az antikrisztusi értelemben vett szakralitást keresni eléggé elferdült módja a szakralitás keresésének. A kérdés tehát az, hogy valóban valamiféle transzcendenciának, szakralitásnak a keresése áll e itt a háttérben?


Ennek a megvitatásához először vegyük szemügyre a másik oldal, vagyis a jobboldal, név szerint a Fidesz ideológiáját. A Fidesz ideológiája a nemzet érdekeinek mérsékelt formában való védelmét foglalja magában. A nemzet, a család, a közösség stb. védelmét, és jólétének elősegítését. Azt is inkább gazdasági vonalon közelíti meg. Olvastam is ilyen jellegű kritikákat a Fideszről egyes ultrajobboldali sajtóorgánumokban, hogy csak gazdasági jellegű retorikát folytat.


Ez azonban csak részben igaz, mert a holdudvarához tartozó értelmiségiek foglalkoznak kulturális, és szellemi kérdésekkel is, azonban itt nem ez az érdekes, hanem inkább az, hogy a nemzet, a család, a közösség érdekeinek védelmének, és ennek hangoztatásának erősen humanista jellege van, hiszen saját magunkat, az embert helyezi a középpontba.


A közösséget, a családot, a nemzetet. A szakralitás pedig, mint ahogy azt Molnár Tamás leírta, sohasem lehet humanista. Ha saját magunkat, az embert helyezzük a középpontba, az sohasem lehet a szakralitás forrása. A szakralitás forrása csakis valami felettünk álló, nálunk magasabbrendű létező lehet, aminek mi odaadjuk magunkat, amiért feláldozzuk magunkat, és ami normális esetben Isten, nem normális esetben pedig valami más.


Érdekes, hogy a baloldaliak gyakran mondják Orbán Viktorra, hogy cigány. Ez azért érdekes, mert a cigány az egyik leghumanistább nép a világon, hiszen náluk valóban a család a legfontosabb, a közösség, és annak jóléte, hogy folyjon az aranyeső, ahogy a nóta is mondja, és abból kifolyólag, hogy a leghumanistább, a legantispirituálisabb is egyben.


Ezzel, hogy az Orbán Viktort cigányozzák talán tudat alatt, vagy tudatosan éppen azt akarják kifejezni, hogy hiányolják belőle és elveiből a szakralitást. Egyébként, tegyük fel, még ha ez igaz is, mármint hogy az Orbán Viktor cigány, (ami egyébként nem igaz) furcsa, hogy ezt éppen azok mondják, akiket az az RTL KLUB támogat, ahol a Győzike nap, mint nap idétlenkedik.


Ugyan mi más állhatna a háttérben, mint a vallásos áhítat, amikor az MSZP-s majálison a nyugdíjasok azt mondják, hogy én még a nyugdíjamat is odaadom a Gyurcsánynak. Feláldozom magam azért a magasabbrendűért. Amikor az emberek lelkében Isten helyére Gyurcsány Ferenc kerül, ahogy Friedrich Nietzsche is mondta, hogy Isten halott, és helyére a felsőbbrendű embernek kell kerülnie.


Ez természetesen elferdült módja a szakralitás keresésének, mint ahogy azt már mondtam, mert magamat odaadni csak valami valóban magasabbrendűért szabad. A globalista nagytőke érdekeiért nem. Vajon miért lehet az, hogy korunkban ilyen elferdült módon keresi az emberek egy része a szakralitást?


Éppen azért, mert az emberek elszakadtak Istentől. Az Istentől elszakított emberben a szakralitás iránti vágy megmarad, csak azt elferdült módon fogja keresni. Igazi szakralitás csak a középkorban volt, de akkor az önodaadás nem jelentett egyben önfeladást is, mert az igazi szakralitás mindig képes összebékíteni egymással tradicionális, és antitradicionális elemeket. Ezt az is jelzi, hogy a Magyarság akkor volt talán a legerősebb. Erről már írtam a „Miről ismerszik meg egy szekta (szintézisre való képtelenség) + a fajelméletről című cikkemben”. http://antignosztikus.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=70847


Érdekes az is, hogy itt a középkorra jellemző antihumanista vallásosság, és a gnózis keresése keveredik, hiszen korunk, és a magyar baloldal szellemisége teljes egészében a gnózis jegyében áll, mint ahogy azt már leírtam „A görög kultúra és a kommunista fogyasztói társadalom” című cikkemben. http://antignosztikus.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=68984 Nem véletlen az sem hogy Gyurcsány egy interjúban azt állította, hogy gyermekkorában katolikus papnak készült. Az ő személyiségében valóban keveredik a szigorú katolikus pap, és a gnosztikus, szabadkőműves kapitalista guru jellegzetessége. Két teljesen ellentétes eszmény. Talán részben a gnózis keresését tükrözi vissza az Orbán Viktor cigányozása is, hiszen benne a gonosz anyagot látják megvalósulni. A gazdaságösztönző intézkedéseiben, amelyek főként a tradicionális gazdasági szféra iránt tesz gesztusokat. Talán az a motívum is a gnózis keresését tükrözi vissza valamennyire, hogy sokan közülük a nyugdíjukat is odaadják a Gyurcsánynak, hiszen ez mintha az ókori gnosztikusok aszkézisére emlékeztetne, amellyel ki akarnak szabadulni az anyagi világból, és amelyet a kiválasztott elitjük javára végeznek. Ehhez hozzátartozik Gyurcsány Nietzsche-i értelemben vett Übermensch jellege is, ez is a gnosztikus jelleget tükrözi vissza. Meg kell jegyezni, hogy a jobboldal túlnyomó többségénél is jelen van a gnózis keresése, csak náluk a tradicionális létformák támogatásával, mint például a föld szeretete stb. keveredik a gnózis. Ezért van talán az, hogy náluk is megjelent a fogyasztói kultúra, lásd: http://sodi.freeblog.hu vagy lásd: a hírhedt magyar blogger: [[tomcat]] blogját. Talán ezért van az is, hogy a baloldalt, és egyes jobboldali mozgalmakat olyan gyakran szoknak összemosni.


Az utolsó kérdés, hogy miért éppen Magyarország az, ahol a szakralitás keresésének módja nem a nacionalizmus, hanem az internacionalizmus, illetve annak is talán a legelferdültebb megnyilvánulása, a nemzetközi globalista nagytőke kiszolgálása lett. Talán azért, mert a magyar nacionalizmusban, nem is azt kell itt mondani, hogy nincs benne szakralitás, mert a szakralitás fogalmát sokféle értelemben használják, a gnózisra is azt szokják mondani, hogy szakrális, nemcsak a keresztény antihumanizmusra, tehát egy kicsit ki kell javítani a cikk eddigi szóhasználatát, és inkább azt kell mondani, hogy nincs benne önmeghaladás. 

 

 Olvassuk csak el Mircea Eliade a román vasgárdista filozófus egyik cikkének egy részletét. ''„Hiszek a román nép sorsában - azért hiszek a Vasgárda diadalában is. Egy olyan nép, amely a valóság minden szintjén ilyen hatalmas teremtő erőt tud felmutatni, nem szenvedhet hajótörést a történelem peremén, balkanizált demokráciában és társadalmi katasztrófában. Kevés európai népet ruházott fel az Úr annyi erénnyel, mint a románokat. A román nyelvi egység valóságos csoda (a román az egyetlen dialektusok nélküli latin eredetű nyelv). A románok Délkelet-Európa legnagyobb államalapítói. A román nép spirituális teremtőerejének ékes bizonysága a román népművészet, a román folklór és a vallásos érzület. Egy olyan nép, amely ennyi biológiai, társadalmi és szellemi erénnyel ékes, letűnhet-e anélkül, hogy teljesítené történelmi küldetését? Megengedhetjük-e, hogy a román nép olyan szomorú véget érjen, olyan módon hulljon szét, aminőt nem ismert még a történelem - hogy nyomor és vérbaj roncsolja, zsidók és idegenek özönöljék el, hogy elcsüggedjen, elárulják és eladják alig pár százmillió lejért? Akármekkora volt is őseink bűne, ekkora büntetés túlságosan is kegyetlen lenne. Nem hihetem, hogy a román nép, amely ezer éve ellenáll talpig fegyverben, ma, nyomorba hülyülve, árulásba ájulva, alkoholtól és szólamoktól részegen úgy végezze, mint gyáva aljanemzet. Aki hisz népünk sorsában, az nem kételkedhet a Vasgárda diadalában. Hiszem a vasgárda diadalát, mert mindenekelőtt hiszem a keresztény szellem diadalát. Egy olyan mozgalom, amely a keresztény szellemiségből fakad és táplálkozik, a szellem forradalma, amely elsősorban a bűn és alávalóság ellen harcol - nem tekinthető politikai mozgalomnak. Ez a mozgalom keresztény forradalom. A történelem során minden keresztény nemzet más-más módon értelmezte és élte meg a Megváltó szavát. De soha egyetlen nép sem áldozta még magát testestől-lelkestől a keresztény forradalomnak. Soha senki nem értelmezte még a Megváltó szavait a lelki erők forradalmaként a test gyarlósága és bűnei ellen. Nem volt még nemzet, amelynek eszményképe a szerzetesi élet lett volna, jegyese pedig a halál. A forradalom csillagzata alatt áll ma az egész világ. Amíg más népek az osztályharc és a gazdasági érdek nevében élik meg ezt a forradalmat (mint a kommunizmus), az Állam nevében (a fasizmus) vagy a faj nevében (a hitlerizmus), a Vasgárda Mihály arkangyal jegyében született, és isteni sugallat segíti diadalra. Ezért van az, hogy bár minden kortárs forradalom politikai mozgalomnak tekinthető, a vasgárdista forradalom szellemi és keresztény mozgalom.” ''

Láthatjuk, hogy itt Eliade elutasítja a német nemzetiszocializmus fajiságra alapozott eszmeiségét. Neki nem a biológiai közösség, vagyis a faj, vagy a nemzet a fontos, hanem egy ennél magasabbrendű eszmény, vagyis Mihály Arkangyal, a kereszténység, de ezt úgy teszi, hogy közben mégis a román nép nagyságára hivatkozik. Tehát úgy humanista, hogy közben mégis antihumanista. Úgy beszél a szakralitás ellen, hogy közben mégis szakrális marad. Ez a jellemző a magyar nacionalizmusban sajnos nincs meg. Tehát a magyar nacionalizmuban nincs önmeghaladás, bár ez a fogalom sem teljesen pontos, hiszen létezik a gnosztikusok önmeghaladása, vagyis az erkölcs nélküli aszkézisból fakadó megistenülés, és a keresztény önmeghaladás, vagyis az erkölcsi önmeghaladás, a magasabbrendűért való önfeláldozásból eredő belső megszentelődés. Az egymástól eltérő, vagy egymással ellentétes elvek keveredéséről a magyar szellemiségben ebben a cikkemben lehet olvasni: /cikkek/cikkek/a-magyar-egykezes-szociologiai-elemzese

 


Felhasznált Irodalom
 


http://www.mno.hu/portal/345202

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.