Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A történetiség és a plaszticitás egysége a magyar szellemben (egyben)

2011.02.07

Fülep Lajos elsőként Európai művészet - magyar művészet című tanulmányában írt a haladás és az örökkévalóság, vagy Nietzsche szavaival élve a történetiség és a plaszticitás egységéről. Ez a gondolat véleményem szerint Izsó Miklósról szóló tanulmányában is visszaköszön. Ahhoz, hogy megértsük mikéntjét, hogy hogyan helyezhető el Fülep gondolata a magyar szellemben elsőként a magyar nép jellemét kell megvizsgálnunk. Sokan és sokféleképpen próbálták már megfogalmazni a magyarság jellemét a magyar irodalom történetében.

 


A magyar jellem kutatása Prohászka Lajos: Vándor és Bujdosó című művével vette kezdetét, aki a magyar jellemet a német jellem tükörképeként definiálta, ahol az örök változásra törekvő német vándornak a változásoktól elzárkózó finitista magyar az ellenpontja. Ha részletesebben megvizsgáljuk, hogy a magyar jellem melyik más nép jellemének a tükörképe, akkor érdekes eredményekre juthatunk. Mivel a zsidó nép volt az első, amivel a magyarság önmagát rokonította, abban a szerteágazó vitában, amely a magyarság eredetéről szól, Prohászka német vonatkozású összehasonlítása során, érdemes összehasonlítanunk a zsidó és a magyar nép jellemét.

 


A Magyarság eredetének keresői már nagyon sok féle elmélettel előrukkoltak a történelem során arra nézve, hogy kitől is származik a magyarság. A zsidó-magyar, sumer-magyar rokonságot hamarosan követte a többi. Újabb és újabb hipotézisek: görög-magyar, angol-magyar, maja-magyar, egyiptomi-magyar, baszk-magyar, sőt (többek között Plessa Elek révén) ufó-magyar rokonság.

 


Ezek közül az első, ha nem számoljuk ide a középkorban írott legendákat a Magyarság eredetéről, a protestantizmus megjelenése idején fellépő zsidó-magyar rokonság elmélet. Ez az elmélet már régóta feledésbe merült, és én nem akarok ebben a kérdésben állást foglalni. Semmiképpen nem akarom azt mondani, hogy a magyarság a zsidóktól származik, csak fel akarom vázolni ennek az elméletnek az egyébként elég szegényes történetét.

 


A protestantizmus megjelenése idején komolyan felmerült a héber-magyar rokonság gondolata, amit ekkor a magyar nyelvnek a zsidó (héber) nyelvvel való hasonlóságra alapoztak. Ezt az elméletet főként néhány protestáns prédikátor hirdette szerte az országban. Geleji Katona István erdélyi református püspök még párhuzamos zsidó–magyar történelmet is írt. Ady Endre pedig cikket is írt a magyar és a zsidó történelem párhuzamáról Korribori címen, amelyben újra felmerül a zsidó-magyar rokonság gondolata.

 


A zsidó magyar rokonság gondolata napjainkban Kohn Sámuel rabbi nyomán merült fel újra, aki felállította a kazár-magyar sógorság hipotézisét és ebből következtetve a zsidó-magyar rokonság-testvériség tézisét a milleniumi ünnepségek felhevült légkörében. Ezzel kapcsolatban ajánlom az olvasók figyelmébe a szintén zsidó származású író Arthur Koestler: A tizenharmadik törzs című könyvét.

 


Ebben Koestler a mai zsidóság kettős eredetéről ír, mivel kevesen tudják, hogy a mai zsidóság etnikailag két részre osztható. Szefárd és askenázi. Az askenázik nem az ószövetségi 12 törzstől származnak, hanem feltételezések szerint egy török-mongol eredetű néptől, vagyis a kazároktól, akik azért vették fel a zsidó vallást a kora középkorban, hogy függetlenítsék magukat, mint a keresztény, mint pedig az iszlám világtól, és akikkel a Magyarság is kapcsolatban állt vándorlása idején.

 


Ha tehát elfogadjuk, hogy ez a nép török eredetű volt, és ettől a néptől származik a mai zsidóság nagyobbik része. Továbbá ha elfogadjuk, hogy a magyaroknak is közük van a keleti török-mongol eredetű népekhez, akkor akár lehet is valami a zsidó-magyar rokonság gondolatában. Én ebben nem akarok állást foglalni, nem vagyok őstörténet kutató. De azt talán mélyebben is elemezhetjük, hogy ha vérségi rokonság nincs is a zsidóság és a magyarság között, a jellembeli hasonlóság felfedezhető a két nép között.

 


Most ezt szeretném mélyebb vizsgálat alá venni. Nikolaj Berdjajev: A történelem értelme című könyvében arról ír, hogy a zsidóság történelmi hivatása nem más, mint a történelmi szellem terjesztése a világban. Mit is ért Berdjajev történelmi szellem alatt. A zsidóság történelmi szelleme az árja szellemtől való különbözőségből ered. Az árja szellemre különösen az Indiaira, de a görögre is, a szemlélődés, vagyis az evilági lét helyett a túlvilági lét irányába való fokozottabb fordulás a jellemző a zsidó szellemmel ellentétben.

 


Ezért az árja szellem az evilági létben kevésbé tevékeny, kevésbé drámai, mint a zsidó. Különösen igaz ez az Indiaiakra, akik annyira a túlvilág felé fordulnak, hogy náluk az Istenség lényegében egységet alkot a szubjektummal, vagyis a tudattal. Náluk a történelmi szellem egyáltalán nincs jelen. Világuk teljesen történelmietlen, mozdulatlan. A zsidó karakterben éppen az hívja életre a történelmi szellemet, hogy náluk az Isten és az ember közötti távolság rendkívül nagy. Emiatt a halhatatlanság, tehát a túlvilági élet gondolatát nem is fogadják el, mert az az ő szemükben nem mást jelentene, mint az ember Istenné válását, ez pedig ellenkezne az ember és az Isten közötti mérhetetlen távolság eszméjével.

 


Ez az oka, hogy az ő vallásosságuk, a földi létre, vagyis az evilági történelemre irányul. Egyedül őnáluk alakult ki az evilági messiásvárás eszméje, aki majd megvalósítja a zsidók államát, vagyis az új Izraelt. Ez náluk nem profán, hanem vallásos gondolat, csak éppen evilági vallásosságról, a történelemben megvalósuló eszkatalógikus megváltásról van szó. Ezért származik a történelmi szellem a zsidó vallásból, mert történelmi szellem csak egy olyan vallásból születhet, amely valamiféle eszkatalógikus cél felé irányul.

 


Az ember és az Isten közelsége, vagyis a szemlélődő beállítottság tehát ellene hat a történelmi szellemnek, az ember és az Isten távolsága pedig kedvez neki. Mielőtt tovább mennénk meg kell említenünk, hogy létezik egyfajta tükörképe a zsidó vallási szellemnek, vagyis az ember és az Isten távolságának a filozófiai irányzatok között. Ez pedig a gnoszticizmus. A gnoszticizmus a radikális vallási dualizmust vallja, vagyis az anyagi világ és a szellemi világ ellentétét, ahol a szellemi világ a jó, és az anyagi világ a gonosz megtestesítője. Az emberi lélek pedig sajnálatos bukás eredményeképpen került a gonosz anyagi világba, és egyetlen feladata, hogy onnan radikális aszkézis által kiszabaduljon, és visszajusson a szellemi világba.

 


A gnoszticizmusban tehát az Isten és az ember távolságának az anyagi és a szellemi világ ellentéte felel meg. Az egyik legismertebb gnosztikus irányzat a manicheizmus volt. Tehát, ha a zsidóságból ered a történeti szellem, és azt állítjuk, hogy a magyarságnak zsidó gyökerei vannak, vagyis a zsidósághoz hasonlatos, akkor a magyar szellemet és történelmet is a történelmi szellem szempontjából kell vizsgálnunk. Ezt Ipolyi Arnold: Magyar mitológia című könyve alapján szeretném megtenni. Ipolyi Arnold ebben a könyvében a magyar ősvallást igyekszik restaurálni megmaradt nyelvemlékeinkből, meséinkből, mondáinkból néprajzi adatainkból stb.

 


A könyvben olvasható megállapítások tényleg azt sejtetik, hogy a magyar lélek már ősvallásában is nagyon vonzódott a történetiséghez, pontosabban a régmúlthoz, az aranykorra való emlékezés kellemes homályához. A magyar ősvallás Istenképéről tehát azt írja, hogy nyelvemlékeink kétségtelenné teszik, miszerint ősvallásunkban egyfajta ősz, azaz ősatya képe dereng fel, vagyis öregember képében látták a magyarok Istenüket, aki választott népét vezérli, különös rendeltetést ad neki, és az ígéret földjére juttatja.

 


Az öregember motívuma, vagyis az öregség képe egyértelműen a történetiségre, a régmúlthoz való vonzódásra utal. A választott nép gondolata pedig a zsidó nép vallásosságára utal, ami így talán szintén a történeti szellemből fakad. A magyar ősmitológiában is jelen voltak a tündérek, a tündér szavunk pedig a tűnik, tünemény stb. szógyökből eredeztethető, ami az elmúló, pontosabban mondva eltűnő aranykorra utal, tehát az aranykorra való emlékezés eszméjét jelenítik mag a tündérek a magyar mitológiában. Ezt népmeséinket elemezve is kimutatja, és nyilvánvalóan a történetiség, a régmúltra való emlékezés eszméjét elevenítik meg.

 


Ír a hősökről is a magyar mitológiában, és kimutatja, hős szavunk az ős szógyökből ered, ami szintén történeti szellemre, a régmúlt aranykorra való emlékezés eszméjére utal. Később részletesen ír arról a vallási motívumról is, ahol Isten küldetéssel bízza meg a pogány magyar népet, és éppen az a küldetése, hogy kalandozásai során a nyugati keresztény népekre való rátörés által „Isten ostora” legyen, és ezzel a nyugati népeket figyelmeztesse bűneikre, és keresztényi vezeklésre késztesse őket. Ez volt tehát a küldetése Ipolyi szerint régen a pogány magyar népnek.

 


Ír még egy magyar ősvallási jellegzetességről is, vagyis az előbb említett manicheus képzetekről. Ezt főként ördög szavunk, és a hozzá kapcsolódó hiedelmek elemzésénél mutatja ki, miszerint ősvallásunkban valószínűleg az ördög volt a gonosz anyagi világ teremtője a jó szellemi világ ellenében. Egy másik könyvében ír a középkori magyar művészetről is.

 


Ebből többek között megtudhatjuk, hogy Magyarország a középkor első szakaszában: a román korban hozta létre legszebb művészeti alkotásait.

 


A magyar gótika kora Ipolyi szerint már kevésbé produkált elsőrendű művészeti alkotásokat, és a középkori magyar építészet Ipolyi szavaival élve emlékszerű volt, bár nem fejtette ki részletesen, hogy mit ért ez alatt. Véleményem szerint ez a szó fejezi ki leginkább a magyar művészet szellemiségét, vagyis az emlékszerű. Legalábbis azoknak a művészeti alkotásoknak a szellemiségét, amelyek a magyar, és az Európai szellem szintéziséből jöttek létre.

 


Azok a magyar művészeti alkotások, amelyek igazán magyarok, és európaiak is egyben, szinte mindig valamiképp az aranykorra való emlékezés misztériumát közvetítik. Ez egyaránt igaz a román kor művészetére, ahol a magyar szellemiség a kereszténységgel került szintézisbe. Mivel napsütötte hegyeinken álló váraink, és erdei kolostoraink kövei között mindig a történelem szelleme hat ránk, történelmünk nagy alakjainak, eseményeinek múltba vesző fénye elevenedik fel előttünk.

 


Egyaránt igaz az újkori magyar festészetre, főként az impresszionistákra, de más magyar festészeti irányzatokra is, ahol a magyar szellemiség az európai festészeti irányzatokkal került szintézisbe, és ami a román kori magyar művészet folytatásának tekinthető. Ez jól látható újkori festményeink aranyló színein, melyek szinte mindig az aranykor emlékét, fényét idézi fel bennünk.

 


Továbbá egyaránt igaz Bartók és Kodály legjobb műveire, amelyek szintén az aranykorra való emlékezés misztériumát idézik. Bartók és Kodály legjobb művei festőiek. A magyar rónákat festik le előttünk, de rajtuk keresztül mégis mintha látnánk Csontvárynak “A Taorminai Görög Színház Romjai“ című festményét. Ami talán nem véletlen, hiszen Európában az aranykort általában a mediterrán világhoz, a görög-római kultúrához kötik.

 


Talán az sem véletlen, hogy sok írónk, költőnk és művészünk a latin szellemiséget jelölte meg annak, ami leginkább megfelel a magyar szellemiségnek, mint például Gerevich Tibor vagy Eckhardt Sándor. Itt meg kell jegyezni, hogy nem minden olyan kísérlet sikerült, amely a magyar szellemiséget az európaival akarta ötvözni.

 


Gondolok itt az építészet területén Lechner Ödön munkásságára, amely nem színtézist teremtett európai és magyar között, hanem a magyar népművészet elemeit eléggé erőszakolt módon összekeverte a modern építészet különféle formáival.

 


A magyar és az európai művészet szintézise tehát szinte mindig az aranykorra való emlékezés szimbolikájában valósul meg. Ez után elmondhatjuk, hogy Ipolyi írásaiból az derül ki, hogy a középkori kereszténység magába asszimilálta a magyar mitológia történeti szellemét. Egyrészt az építészetben, a művészetben, mint ahogy azt előbb megmutattam. Másrészt abban, hogy a magyarság pogány kori küldetése, hogy „Isten ostora” legyen, a keresztény korban az európai keresztény civilizáció védelmének küldetésévé alakult át.

 


Az Isteni küldetés eszméje is talán a történeti szellemből ered, hiszen a zsidó vallásossághoz hasonló. Tehát mind a zsidó, mind pedig a magyar vallásosságban jelen van a történeti szellem, és a zsidó vallásossághoz hasonlóan a magyar ősi mitológiában is jelen volt a manicheus eszme, amiről az imént megállapítottuk, hogy az nem más, mint a zsidó vallásosság tükörképe.

 


Azonban van egy lényeges különbség a két történeti szellem között, még pedig az, hogy míg a zsidó történeti szellem alapvetően a jövőre irányul, a messiásvárásban bontakozik ki, a jövőbeni eszkatalogikus célban, ahol megvalósul Izrael állama, vagyis az új Izrael, addig a magyar történeti szellem a múltra irányul.

 


Az aranykorra való emlékezés eszméjét hordozza magában. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, de véleményem szerint ez lehet az oka annak, hogy a magyar karakterben, és vallásosságban a történeti szellem, és annak alapfeltétele a manicheus gnoszticizmus, a zsidó vallásosság tükörképe, soha nem volt annyira egységben, mint a zsidó karakterben és vallásosságban. Ennek pedig nagy része van abban, hogy a magyar történelem úgy alakult, ahogy.

 


Mint ahogy előbb említettem, a kereszténység magába asszimilálta a magyar történeti szellemet, a manicheus eszmét, és a hozzá tartozó vallási elemeket, mint például a mágiát, viszont nem, hiszen az ellenkezik a keresztény dogmákkal. Ez pedig csak azért történhetett így, mert a magyar karakterben a történeti szellem, és a manicheus eszme nincs olyan mérvű egységben, mint a zsidó karakterben. Ha ez nem így lett volna a magyarság valószínűleg nem is lehetett volna alkalmas a kereszténység felvételére.

 


Hiszen a zsidóság már több mint ezer éve Európában él, és őket is próbálták megtéríteni, de nem sikerült, mert az ő karakterükben egységben van a két eszme. A távol keleti népeket is próbálták megtéríteni, az odatévedt katolikus hittérítők, és nem sikerült, vagy ha sikerült is, az ottani katolicizmus inkább a protestantizmusra hasonlít, mint a katolicizmusra. Katolikus hitre téríteni csak az arra alkalmas népeket lehet. Tehát a magyarság keresztény hitre térésekor a manicheus eszme elszakadt a történeti szellemtől, és eltűnt. Majd Mátyás korában éppen a történeti szellemből, pontosabban a még katolikus reneszánsz kultúrából éledt újjá.

 


Joó Tibor református filozófus írja le, hogy a protestantizmus, amelynek teológiájában az ember és az Isten távolsága szintén jelen van, akár csak a zsidó vallásban, ami a manicheus eszme tükörképe, kulturális értelemben is folytatója a reneszánsz világias vallásosságának. Ez a gondolat szerintem csak Magyarországon születhetett meg, ahol a protestantizmus, (vagyis a manicheus szellem tükörképe) ténylegesen a katolikus reneszánsz szellem folytatója, vagyis a katolikus történeti szellem folytatója. „Joó Tibor (Kolozsvár, 1901. aug. 21. – Bp., 1945. márc. 1.): történetfilozófiai író, könyvtáros. A szegedi egy.-en 1928-ban avatták a filozófia doktorává. 1929-től 1933-ig a szegedi Egyetemi Könyvtárban dolgozott. Ezután az OSZK-ba került, ahol előbb szakdíjnok, majd segédőr, később alkönyvtárnok. Kétszer kapott Baumgarten-díjat (1934; 1939). 1939-ben a bp.-i egy.-en a történetfilozófia magántanára lett. Bp. ostroma alatt kapott sebesülésében halt meg. A szellemtörténeti irányzat híve volt; publicisztikai írásaiban szemben állt a német fasizmus mo.-i térhódításaival. Tanulmányai főként a Magyar Szemlében, a Nyugatban, a Protestáns Szemlében és a Válaszban jelentek meg. – F. m. Bevezetés a szellemtörténetbe (Bp., 1935) A magyar nemzeteszme (Bp., 1939); Magyar nyelvű filozófiai kéziratok a Széchényi Könyvtárban (Bp., 1941); Mátyás és birodalma (Bp., 1941); Magyar nacionalizmus (Bp., 1941); Vallomások a magyarságról (Bp., 1943). – Irod. F. E.: J. T. (Nekrológ, Századok, 1945–46.)”

 


Joó Tibor érdekes alakja a magyar protestáns irodalomnak. Dilthley és Spranger nyomdokain haladva a szellemtudományokat felhasználva akarta a magyarság történeti hivatását kijelölni. Alapeszménye volt, hogy nemzet nem épülhet fel más alapelveken, csak a szellem alapelvein, ezért minden erejével harcolt a német nemzetiszocializmus ellen, amely a faj principiumára akarta építeni a nemzetet.

 


A szellemtudományok, és az egyetemes európai civilizáció és kultúra iránti mélységes vonzalma és tisztelete arra sarkalta, hogy egyik írásában elutasítsa hittestvére: a szintén protestáns Németh László mélymagyar elméletét, amely szerinte ki akarja zárni a magyarságból a magyarság szellemi összetevőinek jó részét, amelyek az évszázadok során egymásra rakódtak, és csak az ősmagyar szellemet akarja megőrizni.

 


Más írásaiból pedig egyértelműen az derül ki, hogy protestáns létére a katolikus és labanc hagyományokkal bíró magyarságot is el tudta volna fogadni, vagy legalábbis nemzetvédő szerepüket méltányolni, ami számomra szimpatikussá teszi személyét. Továbbá némileg az is a labanc táborhoz viszi közelebb, hogy mint történész Szekfű Gyulát tekintette példaképének, még ha nem is értett vele egyet mindenben. Legismertebb írásai: A magyar nemzeteszme, amelyben azt mutatja ki, hogy a magyar nemzeteszme, mint olyan, sok tekintetben különbözik a nyugatiétól. A másik pedig a magyar nacionalizmus, amelyben azt mutatja ki, hogy a magyar nacionalizmus hagyományainak alapjain esetleg létrejöhetne egy olyan nacionalizmus, amely különbözik nácizmus nacionalizmusértelmezésétől.

 


Én most két kevésbé ismert írásával szeretnék foglalkozni a Mátyás és birodalma, továbbá: A reformáció történeti jelentősége című írásaival. Mátyás és birodalma című könyvében Mátyás király élettörtének elemzésével egyfajta történetpolitikai célt fogalmaz meg, ahogy a könyv utószavában leírja. Mégpedig azzal, hogy Mátyás személyét (aki reneszánsz király volt) a magyar történelemben elhelyezve, a magyar múlt filozófiai elemzésével segítséget nyújtson annak megállapításához, hogy a magyar múltból milyen jövő következik a magyarság számára, merre érdemes továbblépni a Magyarságnak a jövőben.

 


Ezt érti ő történetpolitikai cél alatt. A reformáció történeti jelentősége című írását, amelynek első fele a Mátyás és birodalma című könyvben is szerepel, mélyebben kell elemeznünk. Ebben az írásában azt fejti ki, hogy szerinte mi a jelentősége a reformációnak a kultúra területén. A középkor jellemzésével kezdi írását. A középkor szerinte az evilági élet megvetésének jegyében állt. A középkori ember egyedül a túlvilági létre szegezte tekintetét. Ez nem elvonult, csendes kontemplációban öltött testet, hanem állandó harcban a testtel, a bűnnel. Tehát az evilági életet radikálisan elutasító aszkézisben.

 


De a tökéletes erényekkel megáldott életet csak nagyon kevesen tudták magukévá tenni. Ezért csak nagyon kevesen üdvözülhettek, ami reménytelenséget szült az emberekben Joó szerint. (Én ezzel nem értek egyet, mert a bűnösöknek is ott volt a bűnbánat, és a gyónás lehetősége, amit ha megtettek, akkor nem az örök kárhozat, csak a purgatórium várt rájuk, tehát nekik is volt reményük az üdvözülésre, de ez most nem tartozik a cikk témájához.)

 


Ez pedig törvényszerűen elégedetlenséget szült az emberekben, erre az elégedetlenségre adott reakció volt a reneszánsz, ami azt mondta ki, hogy az Isten által teremtett világ jó, és Istent a teremtett világ által is lehet imádni, ebből következően a világi élet nem feltétlenül bűn. Tehát a reneszánsz elvetette a középkor szemléletét, hogy az evilági élet feltétlenül a bűn forrása, és azt mondta, hogy Istent az általa teremtett világ által is lehet imádni.

 


Így ez a szemlélet nem volt középkori, azonban nem volt keresztényellenes sem. Viszont Joó szerint a reneszánsz a későbbiekben már teljesen elaltatta az emberben a túlvilág, a transzcendens iránti vágyat, teljesen az evilági örömök felé terelte az embert, és egyfajta orgiaisztikus formát öltött, ahol minden erkölcsi norma, minden szociális érték áthágható, és ha ez tovább folytatódott volna, az nem csak a kereszténység, de az egész európai kultúra szétesésével járt volna együtt.

 


Ekkor jött a reformáció reakcióként a reneszánsz elvilágiasodására, ami Joó szerint meghaladta mind a középkor szemléletét, ami azt tanította, hogy teljesen el kell vetni az evilági életet, mind pedig a reneszánsz szemléletét, ami azt tanította, hogy csak az evilági örömöknek kell élni, és azt mondta, hogy az emberi élet célja nem ezen a világon van, de amíg a földön vagyunk evilági tevékenységünkkel, át kell szentelnünk a világot.

 


Tehát a középkor passzív, az evilági létet elutasító aszkézisével szemben, továbbá a reneszánsz orgiaisztikus, örömkereső magatartásával szemben, egyfajta aktív aszkézist írt elő, ami az üdvözülés feltétele, ezzel pedig Joó szerint megoldotta mindazt, amit sem a középkor, sem a reneszánsz nem tudott megoldani, és megmentette az Európai kultúrát a széteséstől. Joó szerint ez a reformáció történeti jelentősége az európai kultúra szempontjából. Az aktív, evilági aszkézis alapja a protestantizmusban a predesztináció, ami kiválasztottakat jelöl ki az emberek között, akik aktív tevékenységükkel átszentelik a világot, ami az újkori kulturális élet alapja.

 


Ezzel az Isteni szellem, mintegy leereszkedik a világba Joó szerint, hogy az ember evilági tevékenységében átszentelje a világot. Ezzel én nem egészen értek egyet mint ahogy már mondtam, de most nem erről akarok írni. Hanem arról, hogy az érdekes ebben az, hogy Joó írásából az világlik ki, mintha a reformáció tulajdonképpen a reneszánsz folytatása, nemcsak vallási és világnézeti, hanem kulturális szempontból is. Azt, hogy vallási és világnézeti szempontból a reneszánsz a reformáció folytatása, azt mindenki tudja, aki egy kicsit is jártas a művelődéstörténetben, hiszen mindkettő nagy hangsúlyt helyez az evilági életre a túlvilági élettel szemben.

 


Az viszont újdonságnak számíthat, hogy kulturális értelemben is folytatása a reneszánsznak. Hiszen a nyugati protestantizmus a kapitalizmus, a technológia, az ipar vagy Molnár Tamás szavaival élve a gép szellemének előfutára volt, továbbá a szocialisztikus eszmék előfutára volt, ami ellentétben állt a reneszánsz, bár a természetfeletti elemektől megfosztott, de szerves, organikus, régi kulturális tradíciókhoz kötődő formáival.

 


A nyugati protestantizmus tehát kulturális értelemben nem folytatója a reneszánsznak. A magyar protestantizmusról viszont valóban elmondhatjuk, hogy kulturális értelemben is folytatója a reneszánsznak, hiszen nem ipari és kereskedelmi, hanem földműves vallás volt, a magyar protestáns irodalom és művészet főképp a magyar népi kultúra ápolója, tehát mintegy átörökölte a reneszánsz, természetfeletti elemektől megfosztott, de szerves, organikus régi kulturális tradíciókhoz kötődő formáit, még ha a latin helyett puritán jelmezbe öltöztetve is. Tehát Joó cikkének tartalma sok szempontból csak magyar földön igaz.

 


Ami még ennél is érdekesebb, hogy nemcsak a reneszánsz kultúra formáit örökölte meg, hanem Mátyás a reneszánsz király birodalmi eszményét is, amelyről Joó Tibor szintén könyvet írt, és amely tulajdonképpen az egyetlen reneszánsz birodalmi gondolat volt Európában, hiszen a reneszánsz Itáliának nem volt birodalmi eszménye. A reneszánsz Itália akkoriban több egymással viaskodó városállamból állt össze, nem gondolkodtak birodalomban.

 


Kérdezhetnék, hogy miben örökölte meg a magyar protestantizmus Mátyás birodalmi eszményét. A nemzeti radikalizmusban természetesen, ami a Horthy korszakban kelt életre, és ma is jelen van a magyar politikai palettán. A nemzeti radikalizmus Mátyás birodalmi gondolatához, és a római birodalmi eszményhez hasonlóan királyságban, Nagy-Magyarországban, nemzeti nagyterekben gondolkodik. Csurka István az újkori magyar nemzeti radikalizmus atyja gyakran hivatkozik Spenglerre, aki az európai birodalmakat a végtelen tér formáihoz hasonlította.

 


Tehát a magyar protestantizmus folytatója nemcsak a reneszánsz kulturális formáinak, hanem Európa egyetlen reneszánsz birodalmi gondolatának, Mátyás birodalmi eszményének is. A kérdés, hogy a reneszánsz, a latinitás a birodalmiság és a protestantizmus hogy függ össze a magyar történelemben. Van e valami szerepe a magyar reneszánsznak, és Mátyás birodalmi eszményének abban, hogy a mai magyar protestantizmus olyan amilyen, vagy ha nincs magyar reneszánsz, akkor is ilyenné vált volna? Mennyiben reneszánsz, illetve latin gyökerű a magyar protestáns kultúra? Miért Magyarországon született meg Európában az egyetlen reneszánsz birodalmi gondolat? Ezek a kérdések további kutatást igényelnek. A további kutatások pedig nagyon fontosak, mert segítséget nyújthatnak a protestantizmus elleni harcban.

 


Jóo Tibor: Mátyás és birodalma című könyvében arról is ír, hogy a Mátyás korabeli reneszánsz kultúra, már szittya elemeket is magában hordozott, amiről feltételezem, hogy a magyar ősvallás manicheus elemeit értette alatta. Továbbá abból, hogy a magyar protestánsok, vagyis ősvallásunk manicheus részének mai folytatói nem tagadták meg a magyar középkort, ma is a magyar középkor dicséretét zengik, ellentétben a nyugati protestánsokkal, akik sötétnek nevezik saját középkorukat. Hiszen a magyar protestánsok maguk is ahhoz a történeti szellemhez tartóznak, annak a folytatói, amit a kereszténység magába asszimilált, még ha őket utána ki is ebrudalta onnan.

 


Mátyás után tehát megjelent a protestantizmus a manicheizmus folytatójaként, kiszakadva a magyar történeti szellemből, hiszen a katolicizmus továbbra sem fogadhatta be, és a magyar történelem további részében már ez a két eszme küzd egymással a manicheizmus, és a magyar történeti szellem, kuruc és labanc néven, úgy hogy egyébként a kettő soha nem szakadt el egymástól teljesen. Az egyik a kelethez, és az ősi pogánysághoz húz, a másik a nyugathoz, és a kereszténységhez. Talán éppen annak tudható be a magyar protestantizmus organikus jellege szemben a nyugati protestantizmussal, hogy ő maga is a magyar történeti szellemből eredeztethető, annak folytatója.

 


Azt, hogy a kettő soha nem szakadt el egymástól teljesen, abból is látszik, hogy például Szekfű Gyula, aki a történeti szellem egyik képviselője volt, labanc volt ugyan, de a labanc tábor is kapott tőle rendesen vagy, hogy a református Joó Tibornak Szekfű Gyula volt a példaképe. A magyar politikai palettán ma már mások is vannak a kurucokon és a labancokon kívül, mint például a liberálisok, vagy Szálasi Ferenc követői a nyilasok. Hogy ők hogyan kapcsolhatóak a magyar szellemhez, az egy külön elemzést igényel, erre most nem térek ki. Tehát a magyar szellem nem más, mint a zsidó szellem tükörképe, pontosabban fordítottja. Mind a kettőben jelen van a történeti szellem, csak a magyarban az a múltra irányul. Véleményem szerint ebben rejlenek a magyarság zsidó gyökerei, még ha valódi vérrokonság nincs is a zsidóság és a magyarság között.

 


Tudom, hogy a zsidókérdés ma nagy viták kereszttüzében áll Magyarországon, én azt mondom, hogy ennek ellenére legyünk büszkék zsidó gyökereinkre. Berdjajev azt mondta, hogy a vad, minden intellektuális és erkölcsi elemtől elszakadt antiszemitizmus végeredményben zsidóvá teszi az embert, a zsidóság legkárosabb tulajdonságait hozza ki az emberből. A zsidósággal is csak úgy vehetjük fel a versenyt, ha ismerjük magunkat, ha látjuk, hogy valamennyire mi is zsidók vagyunk. Tehát magyarok, legyetek büszkék a zsidóságotokra, hogy megszabaduljatok a zsidóságotoktól. Ez csak egy elemzés, magam sem vagyok biztos benne, hogy igazam van, a tévedés jogát fenntartom.

 


Ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan kapcsolható össze a magyar jellem Fülep Lajos gondolatiságával össze kell hasonlítanunk a zsidó és a magyar történeti emlékezetet. Yosef Hayim Yerushalmi: Záchor című könyvében a zsidó kollektív emlékezet sajátosságait elemzi, vagyis a zsidóság viszonyát saját múltjához. Elsőként ír az ószövetség történelmi vonatkozásairól, tehát hogy ez egy konkrét történelmi műnek tekinthető. Ami megkülönbözteti a többi nép őstörténetétől az a konkrétság, vagyis a mitologikus elemek hiánya.

 


A zsidóság őstörténete nem egy történelem előtti mitikus múltban játszódik, mint a többi nép őstörténete (mitológiája), hanem a valós történelmi időben, és éppen emiatt az első történeti műnek tekinthető ahol mindig Isten a történelem ura. Yerushalmi utal arra is, hogy nagyon sokszor olvasható az ószövetségben az emlékezésre való felszólítás, ami héberül „Záchor” (emlékezz), vagyis a könyv címe.

 


Szó esik továbbá arról is, hogy a Görögöktől származik ugyan a történetírás tudománya, de az a szemlélet egyedül az ószövetségből származtatható, hogy a történelemnek önmagában értelme van. Tehát míg a görögök a történetírás atyái, addig a zsidók a történelemfilozófiáé, amely egyedül abból a szemléletből eredeztethető, hogy a történelemnek célja, értelme van.

 


A továbbiakban Yerushalmi kifejti azt a paradoxont, hogy a zsidó kultúra nagyban kötődik ugyan a történetiséghez, az ószövetség megírása után a zsidóság mégis felhagyott a történetírással, és az egész középkoron át idegen volt tőle a történetírás mestersége. A történelmi emlékezet áthagyományozói nem történetírók voltak, hanem a papok, akik a különféle hagyományok és tradíciók által hagyományozták át a múltat.

 


Csak a XVI. Században volt egy rövidebb reneszánsza a történetírásnak a zsidók körében, de ez sem volt nagy hatással a zsidó hagyományok egészére. A modern kori zsidó történetírás fellendülése pedig Yerushalmi szerint éppen a zsidó tradíciók és hagyományok felbomlásából ered, mivel azok már nem képesek áthagyományozni a múltat, a történetírással próbálják őket helyettesíteni.

 


Ami nekem a legjobban felkeltette az érdeklődésemet a könyvben az a középkori hagyományokra vonatkozik, hogy akkor hogyan emlékeztek a múltjukra a zsidók, és itt írja le lényegében a szerző a zsidó emlékezet valódi lényegét. Idézet egy hosszabb zsidó gyászénekből:

 


„Tűz lobban bennem, ha emlékezem – midőn Egyiptomból kimentem, De panaszra fakad ajkam, ha megemlékezem – midőn Jeruzsálemből kimentem.

 


Mózes éneket dalolt, amely feledésbe soha nem hullhat – midőn Egyiptomból kimentem,
Jeremiás gyászolt és jajgatott fájdalmában – midőn Jeruzsálemből kimentem,

 


A tenger hullámai csapkodtak, mégis falakként állottak – midőn Egyiptomból kimentem,
A vizek áradtak, s fejem felett összecsaptak – midőn Jeruzsálemből kimentem,

 


Mózes vezetett és Áron irányított engem – midőn Egyiptomból kimentem,
Nabukodonozor s Hadriánus császár – midőn Jeruzsálemből kimentem…”

 


Ami érdekes ebben az idézetben az nem más, mint az a tény, hogy az Egyiptomi kivonulás és a Jeruzsálemi kivonulás emléke szerepel benne visszatérően, viszont alig szerepel benne bármilyen konkrét történelmi részlet. A másik érdekesség pedig az egyes szám első személy használata, hogy nem „ők” vagy kollektíven „mi”, hanem „én” mentem ki Jeruzsálemből, és Egyiptomból.

 


Ezek arra utalnak, hogy a zsidó tradíciók és hagyományok, tehát a régmúltra való emlékezés rítusai és liturgiái nem az értelmet célozták meg, hanem a felidézést, és az azonosulást. Jól látható, hogy nem tényeket hívnak elő a múlt a mélyéből, amelyek csak valamennyi távolságból szemlélhetők, hanem szituációk egész sorozatát, amelyekbe az emlékező egzisztenciálisan lesz bevonva, tehát konkrétan azonosulnia kell vele.

 


Ahogy az egyik talmudi mondás is mondja: „Minden egyes nemzedékben köteles az ember úgy tekinteni magát, mintha ő jött volna ki Egyiptomból.” Ez az emlékek nemzedékről nemzedékre való továbbadásának lényege a zsidóknál, ami egy érdekes tényre hívja fel a figyelmet a zsidó emlékezettel kapcsolatban, amire már utaltam is az imént, hogy a zsidóknál nincs távolság a múlt és a jelen között, a kettő mintegy egybeolvad a zsidó emlékezetben.

 


Ez egyébként az ószövetségi szövegek konkrétságában is megfigyelhető, hiszen a szerzők úgy beszélik el a bibliai eseményeket, hogy az az érzésünk támad, mintha azok akár ma is megtörténhettek volna. A zsidó történeti emlékezés pedig ahol a múlt és a jelen egybeolvad, egyben a jövőt készíti elő, hiszen azért kell emlékezniük a zsidóknak, hogy a messiás majd egykoron Isten kegyelméből eljöhessen és megvalósíthassa a zsidók földi államát: az új Izraelt.

 


Ez pedig azt is jelenti egyben, hogy a zsidó emlékezetben nem csak a múlt és a jelen, hanem a múlt a jelen és a jövő is egybeolvad, hiszen a múltat és a jelent egybeolvasztó történelmi emlékezet a jövőt készíti elő, tehát végeredményben a történelmi emlékezet sem a múltra, hanem a jövőre irányul. Ezért mondják, hogy a zsidók a történeti szellem, vagyis a történelem értelmének, mint gondolatnak az atyái, hiszen történeti szellem csak egy olyan szemléletből jöhet létre ahol a történelemnek jövőben célja, értelme van ennek pedig az a feltétele, hogy abban a kultúrában minden a jövőre irányuljon.

 


Érdemes lenne a zsidók történeti emlékezetét összehasonlítani a magyar kollektív emlékezettel. Fent leírtam, hogy a magyar szellem éppen fordítottja, tehát tükörképe a zsidó szellemnek, hiszen a magyar karakterben is jelen van a történeti szellem, csak az nem a jövőre, hanem a múltra irányul, hiszen a magyar történeti szellem lényege az aranykorra való emlékezés.

 


Ebből következően tehát a magyar kollektív emlékezetnek is a múltra kell irányulnia aminek, mint ahogy az eddig leírtakból kiderül, az a feltétele, hogy távolság legyen múlt és jelen között a magyar történeti emlékezetben. Valóban, ha elolvassuk a magyarok irodalmi alkotásait, amelyek történeti emlékezetükkel van kapcsolatban, azonnal szembetűnik a múlt és a jelen közötti távolság jelensége.

 


„Rémlik, mintha látnám termetes növését,
Pusztító csatában szálfa-öklelését,
Hallanám dübörgő hangjait szavának,
Kit ma képzelnétek Isten haragjának.”

 


A magyar történeti események mintha már megszületésükkor is egyfajta elhalványuló hősi múlt részeivé válnának, amire a magyarok távolról emlékeznek, akár a régi aranykorra.

 


Friedrich Nietzsche: „A történelem hasznáról és káráról” című művében arról ír, hogy szerinte korunkban, illetve az ő korában túlburjánzott a történetiség, ami megmutatkozik a történelemtudomány és a történelemfilozófia színrelépésében, továbbá a haladásban való végletes hitben, ami többek között Hegel történelemfilozófiájának hatásában érhető tetten.

 


Ez szerinte káros hatással van a nyugati kultúrára, ennek ellenére nem akarja teljesen megszüntetni a történetiséget a nyugati kultúrában, hanem a történetiség és a plaszticitás egységét keresi. A plaszticitás kifejezésén a görög kultúra felejteni tudását érti, hiszen a görögöknél nem volt történetiség, ők nem foglalkoztak a múlttal, csak a mának éltek. Tehát magyarán szólva a történetiség és a felejteni tudás egységét, szintézisét keresi, hogy a történetiség ne kárára, hanem hasznára legyen a nyugatnak.

 


Ami azt jelenti, hogy helyre áll a történeti emlékezet monumentális, antikvárius és kritikai jellegének egysége. A monumentális történeti emlékezet a múlt nagy alakjainak, eseményeinek számbavételét jelenti, hogy hasznosíthassuk őket a mában, az antikvárius történeti emlékezet, a múlt értékeinek megőrzésére való hajlamot jelent, a kritikai történeti emlékezet, pedig mintegy felügyeli az antikvárius történeti emlékezetet, hogy mit őrizzünk meg a múltból, mégpedig azzal, hogy kritika alá veszi a múltat, hiszen mindent nem őrizhetünk meg belőle.

 


Korunkban több tanulmány is megjelent már Fülep Lajos: Magyar Művészet című könyvéről. Fülep Lajos református lelkész volt, aki ebben a könyvében a magyar művészet helyét és küldetését keresi az európai művészet világában. Európai művészet – magyar művészet című tanulmányában az ókori görög szellemiségből vezeti le az egyetemes és nemzeti fogalompárját, ami szerinte korrelatív viszonyban van a haladás és örökkévalóság fogalompárjával, ami nagy hasonlít Nietzsche gondolatmenetében a történetiségről és a plaszticitásról írottakra. A magyarság küldetését pedig a szobrászat területén Izsó Miklós művészetében találta meg, amely szerinte egyesíti a korabeli festészet impresszionista stílusvilágát az ókori görög szobrászat plasztikusságával.

 


Az impresszionizmus modern irányzat. Sokan a gnózissal hozzák kapcsolatba, ami mint az anyagi és a szellemi világ ellentétének filozófiai irányzata tükörképe az ember és Isten távolságára épülő protestáns szellemnek. Itt az anyagi és a szellemi világ ellentétének az ember és az Isten távolsága felel meg, és Európában a zsidó és protestáns szellemből ered az előbb említett Hegeli filozófia is, vagyis a haladás szelleme, tehát a történetiség.

 


A görög plaszticitás pedig a Nietzsche könyvében felvázoltak szerint értelemszerűen a történetiség ellentéte. Ezek szerint tehát Izsó Miklós a szobrászatban megvalósította a történetiség és a plaszticitás, vagy Nietzsche szavaival a történetiség és a felejteni tudás egységét, szintézisét, és Fülep Lajos szerint ez a hivatása a magyar szobrászatnak Európában.

 


A fentiekben írtam arról, hogy a zsidó történeti emlékezet lényege a teljes azonosulás a múlttal, hiszen amikor a zsidó ember például népe Egyiptomból való kivonulásáról emlékezik, mindig úgy kell gondolnia erre, mintha ő vonulna ki Egyiptomból. Ez a teljes azonosulás pedig azért szükséges, hogy ezzel mintegy a jövőt készítse elő, Izrael állam megvalósulását, ami a zsidók történelmi célja.

 


Ez nagyon hasonlít a modern haladás eszme szerkezetére, amire Nietzsche a történetiséget visszavezette, ahol az embernek azért kell tanulmányoznia a múltat, hogy vele azonosulva a jövő haladását készítse elő. A modern tudós például azért tanulmányozza a tudomány történetét, hogy belőle okulva új felfedezést tegyen. A zsidó történeti emlékezettel szemben a magyar történeti emlékezetben mindig távolság van a múlt és a jelen között. Annak ellenére, hogy a magyar is emlékezik. Ez a magyarok múltra irányuló történeti szellemének alapja szemben a zsidó történeti emlékezettel.

 


Ebből pedig értelemszerűen következik, hogy aki teljesen azonosul a múlttal, az soha nem tud felejteni, csak az tud felejteni, akinél távolság van múlt és jelen között. Viszont ahhoz, hogy történetiségről beszélhessünk a felejteni tudás mellett emlékezni is tudni kell, és ez a múltra irányuló történetiség lényege, vagyis a történetiség és a plaszticitás, illetve Nietzsche szavaival élve a történetiség és a felejteni tudás egységének lényege. Tehát a történetiség és a plaszticitás egysége csak a magyarok múltra irányuló történetiségének keretei között jöhet létre. Ez pedig érdekes módon tükröződik a magyar művészetben, pontosabban Izsó Miklós szobrászatában, amit Fülep Lajos a magyar szobrászat küldetésének tartott az Európai szobrászatban.

 


Felhasznált Irodalom:

 


Ipolyi Arnold: Tanulmányok a középkori magyar művészetről Holnap Kiadó, 1997.

 


Gerevich Tibor: A magyar művészet szelleme

 


Fülep Lajos: Magyar művészet Corvina Kiadó, 1971.

 


Joó Tibor: Mátyás és birodalma (Bp., 1941)

 


Joó Tibor: Történetfilozófia és metafizika Ister Kiadó, 2001. A reformáció történeti jelentősége

 


Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia, Pest, 1854

 


Nyikolaj Bergyajev: A történelem értelme, AULA, 1994

 


Magyar Életrajzi Lexikon: Joó Tibor http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC06879/07086.htm

 


Joó Tibor: Mátyás és birodalma (Bp., 1941)

 


Joó Tibor: Történetfilozófia és metafizika Ister Kiadó, 2001. A reformáció történeti jelentősége

 


JOÓ Tibor: Öncsonkítás. Jegyzet Németh László könyvéhez, Protestáns Szemle 1939/7., 372–376.

 


Filep Tamás Gusztáv „A NEMZET MINT TISZTA IDEALITÁS” JOÓ TIBORRÓL http://www.kommentar.info.hu/filep_tamas_gusztav_a_nemzet_mint_tiszta _ identitas.pdf

 


Molnár Tamás: Én, Symmachus - Lélek és gép Európa Könyvkiadó, 2000 http://www.piar.hu/pazmany/k162.htm

 


Arthur Koestler: A tizenharmadik törzs http://www.terebess.hu/keletkultinfo/13torzs_1.html

 


Ady Endre: Korribori http://www.epa.oszk.hu/00000/00022/00350/10556.htm

 


YOSEF HAYIM YERUSHALMI: Záchor, Osiris Kiadó – ORZSE, Budapest, 2000.

 


Fülep Lajos: Magyar Művészet, Corvina Kiadó, 1971.

 


Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról, Akadémiai Kiadó, 1995.

 


Márton László: Koestler zsidósága http://www.c3.hu/~prophil/profi053/marton.html

 


Mund Katalin: Racionalizált spiritualitás: a csodakeresés formái egy deszakralizált világban http://hps.elte.hu/~km/ARTAS.pdf

 


Erdély története http://vmek.oszk.hu/02100/02109/html/246.html

 


Prohászka Lajos: A vándor és a bújdosó Szeged, 1990

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Vurim72

(Wexef97, 2019.07.08 16:55)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-galantamine-8mg-online-can-i-order-reminyl-in-trusted http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/82237 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9029&qa_1=comprar-generico-ramipril-mastercard-comprar-ramipril-receta http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=4578&qa_1=zudena-udenafil-100mg-donde-comprar-receta-calidad-puerto http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/zenavil-comprar-en-farmacia-online-rep-blica-de-chile http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=14431&qa_1=maintate-comprar-receta-numero-telefono-comprar-maintate http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/celebrex-celecoxib-onde-comprar-gen-rico-entrega-48h-brasil http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=14541&qa_1=amoxapine-100mg-without-prescription-amoxapine-walmart-price http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-flavoxato-200mg-con http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-ovral-ethinyl-estradiol-norgestrel-0-3mg http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-betamethasone http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-metronidazole-sin-receta-de-forma-segura-espa-a http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/valaciclovir-500mg-como-puedo-comprar-en-internet-dominicana

Unulu79

(Miqel16, 2019.07.07 19:22)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-acheter-astelin-boite-de-astelin-10mg
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/apcalis-sx-tadalafil-10-mg-comprar-de-confianza-andorra-comprar
https://askpub.com/3504/conseil-site-achat-snafi-10mg-acheter-snafi-60-original
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=6084&qa_1=lamotrigina-donde-comprar-receta-fiable-comprar-lamictal
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-arcoxia-con-seguridad-espa-a
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33767&qa_1=realizar-pulmopres-tadalafil-tadalafil-comprimidos-comprar
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-azantac-150-mg-sin-receta-con-seguridad-espa-a
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/xeloda-donde-comprar-sin-receta-env-o-urgente-comprar
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=29443&qa_1=farmacia-online-comprar-amoxapina-100mg-receta-pagar-chile
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-snafi-40mg-env-o-libre-costa-rica
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2385517
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/innopran-xl-propranolol-como-comprar-sin-receta-de-forma-segura
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24162&qa_1=comprar-meclizina-meclizine-gen%C3%A9rico-frete-gr%C3%A1tis-portugal
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1886927
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/tadafast-10mg-baisse-prix-tadalafil-g-n-rique-achat-en-ligne
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A16510299
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=18433&qa_1=como-fa%C3%A7o-comprar-ramelteon-entrega-r%C3%A1pida-internet-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ribapak-con-garantia-m-xico-ribavirin-100mg
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/sidegra-comprar-por-internet-rep-blica-de-chile-comprar
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-ilosone-gen-rico-sem-receita-medica-brasil
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cefixima-100mg-como-puedo-comprar-sin-receta-en-internet-m-xico
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-dutasteridum-dutasteride-sin-receta-por-internet
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=15285&qa_1=methocarbamol-order-500-mg-methocarbamol-cost-at-costco
http://nico-lange.de/exam/index.php/10498/purchase-azelastine-azelastine-generic-prescription-canadian

Vaneb13

(Eqewo59, 2019.07.06 21:36)

http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A15706126
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-puedo-comprar-adcirca-40mg-sin-receta-en-internet-m-xico
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-baycip-1000mg-online-baycip-750-mg-indonesia
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafilo-y-fluoxetina-con
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cefalexina-500mg-fiable-puerto-rico
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-en-ligne-clomiphene-citrate-100mg-clomid-g-n-rique
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/fildlata-130mg-order-online-cost-of-fildlata-200-mg-without
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-metoprolol-100-mg-metoprolol-25-mg-order
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-exerdya-tadalafil-sin-receta-buen-precio-comprar
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/dailis-tadalafil-o-achat-prix-de-la-boite-de-dailis
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-thorazine-chlorpromazine-sin-receta-en-farmacia
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/sildenafil-nifa-150-mg-comprar-por-internet-comprar-sildenafil
http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A116478
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1879551
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-allegra-fexofenadine-generique-sur-le-net-pas-cher
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-alfin-120mg-safely-cheap-alfin-to-buy-online-in-uk
http://nico-lange.de/exam/index.php/1738/buy-edgon-60mg-how-can-i-order-tadalafil-in-trusted-pharmacy
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9823&qa_1=latanoprost-comprar-gen%C3%A9rico-urgente-comprar-latanoprost

Tepux83

(Asaya87, 2019.07.05 23:19)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/rizatriptan-5mg-comprar-de-forma-segura-espa-a http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/alsigra-sildenafil-citrate-donde-puedo-comprar-de-confianza http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-bimatoprost-con-visa-bimatoprost-3mg http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-metaxalone-400mg-low-price-how-to-buy-skelaxin-guaranteed http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/claritromicina-como-puedo-comprar-sin-receta-ahora-usa http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-tada-60mg-gen-rico-sem-receita-brasil http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1874061 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-cloranfenicol-250mg-sin http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=8171&qa_1=amiodarone-100-safely-how-buy-cardarone-verified-pharmacy http://nico-lange.de/exam/index.php/2394/paracetamol-panadol-apotheke-kaufen-panadol-online-apotheke http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-itraconazol-en-farmacia-online http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33142&qa_1=topiramato-comprar-farmacia-medicinas-salvador-comprar-topamax http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cialis-60mg-sin-receta-con http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/atorvastatine-bon-prix-et-livraison-gratuit-lipitor-livraison-72h http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/efavirenz-sustiva-500-mg-onde-comprar-mais-barato-portugal http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ovysmen-norethindrone http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/carbidopa-levodopa-en-ligne-bon-prix-securise-livraison-rapide-de http://nico-lange.de/exam/index.php/63718/comprar-generico-tadalafil-fiable-farmacia-online-cianeo http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-domedon-domperidone-de-forma http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-clopress-50mg-gen-rico-com-frete-gr-tis-on-line-rep-blica

Icanu73

(Ovihu14, 2019.07.05 02:02)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/adapaleno-15mg-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-paraguay
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/etambutol-comprar-en-una-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/discount-ziprasidone-20mg-order-online-generic-ziprasidone-from
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cialis-tadalafil-20mg-en-ligne-bon-prix-sans-ordonnance-o-acheter
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-generic-dapoxetine-30mg-online-where-to-purchase-priligy
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-roxitromicina-al-mejor
https://www.okeynotes.com/blogs/192859/5690/farmacia-online-donde-comprar-apcalis-sx-tadalafil-de-calidad
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-tacrolimus-prograf-gen-rico-envio-24h
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-diafen-25mg-safely-where-to-order-baclofen-in-verified
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/se-puede-comprar-generico-cetirizine-sin-receta-barato-el
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-vantin-100mg-entrega-em-24-horas
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5237736
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1872525
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/superpep-dimenhydrinate-50-mg-acheter-dimenhydrinate-en-ligne
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-bimatoprost-3mg-online-purchase-generic-bimatoprost
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/melatonina-3-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-espa-a
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-express-nateglinide-60-mg-bas-prix-site-fiable-comment
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/bon-site-achat-clofazimine-50-mg-lamprene-en-ligne-au-rabais-avec

Xifut76

(Ocato08, 2019.07.04 04:31)

http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/88206 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/asacol-400mg-buy-how-to-order-mesalamine-in-trusted-pharmacy http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A111014 http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2381919 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-finegra-25mg-safely-how-can-i-order-sildenafil-citrate-cheap https://askpub.com/2492/loperamide-2mg-buy-online-how-buy-imodium-approved-pharmacy http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-copegus-gen-rico-envio-rapido-online http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-trihexyphenidyl-sin-receta-ahora http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ranid-ramipril-5mg-como-comprar-melhor-pre-o-on-line-no-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/avanafil-generique-en-ligne-commander-sans-ordonnance-acheter http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=41412&qa_1=fa%C3%A7o-para-comprar-viagra-gen%C3%A9rico-prescri%C3%A7%C3%A3o-online-portugal http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/apigrane-sumatriptan-25-mg-pas-cher-sur-internet-securise-ou http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-bisoprolol-5mg-sin-receta-de http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12203&qa_1=nortriptyline-hydrochloride-baisse-rapide-pamelor-ordonnance http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-aciclovir-envio-urgente-pela-internet-brasil http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/penegra-onde-comprar-e-quanto-custa-no-brasil http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-cytoxan-50-mg-sin-receta-buen-precio-chile http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-trimetoprima-r-pido http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A15725454 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dydrogesterone-duphaston-10-mg-barato http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-adagrin-sildenafil-citrate-120mg-de

Oviho71

(Aqoqu54, 2019.07.03 07:03)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-blocatens-bisoprolol-fumarate-e http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/diaminodiphenyl-sulfone-1000mg-comprar-sin-receta-con-garantia-us http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ondansetron-donde-comprar-sin-receta-en-l-nea-estados-unidos http://bicyclebuddy.org/blogs/924/3170/etambutol-800-mg-comprar-sin-receta-de-forma-segura-estados-uni http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=14330&qa_1=apcalis-cher-commander-fiable-generique-tadalafil-pharmacie http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-acido-mefenamico-250mg-sin-receta-en-internet-costa-rica http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cialis-60-mg-como-posso-comprar-gen-rico-brasil http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2493158 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-dapsone-sin-receta-de http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=27874&qa_1=o%C3%B9-commander-avanafil-50mg-site-fiable-stendra http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-davigor-50mg-cheap-generic-davigor-for-sale-in-canada http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-bicalutamida-sin-receta-online-andorra http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/xabine-buy-how-to-purchase-capecitabine-in-approved-pharmacy http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/como-comprar-generico-glimepirida-sin-receta-ahora-reino-de-espa http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21994&qa_1=purchase-discount-viagra-130mg-online-viagra-over-counter http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=10309&qa_1=farmacia-comprar-generico-sildenafil-dapoxetine-paraguay http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/terbinafina-lamisil-comprar-pela-net-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-oxcarbazepine-600mg-safely-how-to-buy-trileptal-cheap http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/pepcid-40mg-o-en-acheter-en-ligne-vente-pepcid-canada http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-a-la-orden-sildenafil-germed-env-o-urgente-comprar-silagra http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/purchase-rizatriptan-10mg-online-where-can-i-buy-maxalt-no-need http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/purchase-generic-norethindrone-acetate-5-mg-online-how-can-i

Afito89

(Rofoz83, 2019.07.02 10:01)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/nevirapina-200-mg-comprar-en-una-farmacia-online-confirmaci-n-r http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ropinirol-comprar-en-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r-pida-usa http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/wo-k-nnen-sie-generische-clonidin-0-1mg-kaufen-und-mit-bitcoin https://www.okeynotes.com/blogs/208501/15568/puis-je-acheter-du-clomiphene-citrate-rapide-achat-serophene http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/adcirca-en-ligne-pas-cher-securise-forum-achat-tadalafil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-amitriptylina-10-mg-sin-receta-en-l-nea http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-clomipramina-en-farmacia-online-paraguay http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ethinylestradiol-norgestrel-acheter-achat-vente-ethinylestradiol http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-cefixime-safely-where-to-order-suprax-without-prescription http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-imuran-50-mg-brasil http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24859&qa_1=methylcobalamin-livraison-methylcobalamin-comprime-pellicule http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/clorambucilo-comprar-en-farmacia-en-linea-con-un-descuento https://askpub.com/2821/comprar-losartan-100-mg-sin-receta-en-internet-usa http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-atenolol-100-mg-env-o-r-pido-espa-a

Behet60

(Ekide21, 2019.07.01 12:42)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-terbinafina-lamisil-250-mg-gen-rico http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4625674 http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A112698 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-quetapel-quetiapine-25-mg http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-fluconazole-where-can-i-buy-diflucan-no-prescription http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12059&qa_1=griseofulvina-comprar-una-farmacia-en-linea-ahora-mismo-usa http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1867912 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-o-gen-rico-do-zyban-sem-prescri-o-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-espironolactona-ahora-espa http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/citalopram-en-ligne-bon-prix-acheter-site-fiable-achat-celexa-20 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/exerdya-60mg-sans-ordonnance-en-ligne-avec-visa-exerdya-60-en http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/diaminodiphenyl-sulfone-comprar-en-farmacia-en-linea-todo-en http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/trimethoprime-en-ligne-moins-cher-commander-site-fiable http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=32361&qa_1=donde-a-la-orden-avapro-fiable-argentina http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-super-p-force-en-ligne-super-p-force-pharmacie-maroc http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-clomifeno-100mg-sin-receta-de http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=7676&qa_1=price-amoxicillin-250mg-online-augmentin-approved-medstore http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/generique-carbidopa-levodopa-commander-bas-prix-acheter-du http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-mebendazole-bon-marche-mebendazole-en-france http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-bisacodil-dulcolax-5-mg-gen-rico-envio-urgente-pela http://bicyclebuddy.org/blogs/917/2541/meilleur-site-pour-achater-terazosin-2-mg-acheter-hytrin-5-en http://bicyclebuddy.org/blogs/1010/5750/toprol-xl-metoprolol-25mg-en-ligne-acheter-visa-metoprolol-pri http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=38267&qa_1=ordenar-fluvoxamine-confianza-comprar-fluvoxamine-generico http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/loxapina-loxitane-como-comprar-de-confianza-via-internet-loxapina http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/80684 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/amlodipina-2-5mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-certificada http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/d-nde-comprar-zithromax-azithromycin-mas-barato-honduras http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=1724&qa_1=realizar-amiloride-internet-argentina-amiloride-uruguay http://nico-lange.de/exam/index.php/5388/buy-cialis-60mg-safely-how-purchase-tadalafil-quick-shipping http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-cytoxan-50-mg-sin-receta-buen-precio-chile

Qalab36

(Vapol48, 2019.06.30 06:32)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ofloxacino-300mg-entrega-em-24-horas-on http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-100mg-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-m-xico http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A17045437 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12075&qa_1=farmacia-comprar-generico-nortriptilina-andorra-farmacias http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1874577 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-express-thorazine-thorazine-pas-cher-en-belgique http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-naproxene-barato-nicaragua http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/bupropion-pharmacie-pharmacie-pour-bupropion http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=6840&qa_1=buy-mefenix-500mg-cheap-how-can-purchase-mefenamic-acid-cheap http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=31284&qa_1=edgon-tadalafil-puedo-comprar-farmacia-online-edgon-comprar http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-lamotrigina-lamictal-50mg-gen-rico-barato-pela-net-no http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/fluticasona-flovent-como-comprar-r-pido-portugal http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/finasteride-1mg-livraison-rapide-acheter-du-finasteride-sans http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20492&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-betapace-entrega-r%C3%A1pida http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-clomiphene-100mg-low-price-how-to-order-clomid-quick-delivery http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1882290 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-dimenhidrinato-sin-receta-de-confianza http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-sildenafil-tadalafil-100-20-mg-sin-receta-fiable http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-irbesartanum-150-mg-low-price-how-can-i-buy-irbesartan-fast http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/erythromycine-o-achat-commande-erythromycin-livraison-rapide

Igugi82

(Qupix44, 2019.06.29 08:23)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/paroxetina-comprar-en-farmacia-online-certificada-per https://www.okeynotes.com/blogs/207937/15340/comprar-oneaid-tadalafil-online-usa-oneaid-40mg-precio http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-do-grifulvin-griseofulvin-250-mg-com-frete-gr http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34133&qa_1=stemetil-entrega-r%C3%A1pida-dominicana-prochlorperazine-receta https://www.okeynotes.com/blogs/191810/4776/ou-commander-fripi-permethrin-30-mg-permethrin-30mg-prix-en-ph http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/galantamina-4-mg-comprar-gen-rico-com-garantia-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/purchase-cheap-adcirca-60-mg-buy-adcirca-from-ireland http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=7103&qa_1=azulsix-comprar-comprar-sildenafil-citrate-original-generico http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/novoprotect-comprar-sin-receta-por-internet-venezuela http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/74044 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/indinavir-400mg-donde-puedo-comprar-con-seguridad-estados-unidos http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/nitrofurazona-comprar-sin-receta-online-comprar-furacin-con-visa http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ciclosporina-100mg-sin-receta-en-farmacia

Ixuze78

(Upuzo26, 2019.06.28 10:54)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-coreg-carvedilol-3-125mg-gen-rico-sem-prescri-o-brasil http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1887899 http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1870559 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sindex-plus-25mg-order-can-i-purchase-sildenafil-citrate-in http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/apo-sildenafil-150-mg-sans-ordonnance-rapide-prix-caverta-150-8 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-sildenafil-orion-150mg-without-rx-buying-sildenafil-orion http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-adapaleno-15-mg-por-internet http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-valacyclovir-valtrex-500mg-gen-rico http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-o-gen-rico-de-cefaclor-ceclor-cd-e-quanto-custa-internet http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/alfuzosine-sur-le-net-acheter-avec-mastercard-acheter-alfuzosine http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2389015 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-silvasta-25-mg-online-buy-silvasta-canadian-pharmacy http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-hydroxyurea-500mg-without-rx-can-i-purchase-hydrea-cheap http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/naproxeno-donde-comprar-en-l-nea-espa-a http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24474&qa_1=loperamide-2mg-order-safely-where-to-buy-imodium-cheap http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12661&qa_1=order-mometasone-5mg-cheap-online-mometasone-ordering http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/vikcef-o-100-mg-onde-comprar-gen-rico-forma-segura-pela-internet http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4623562

Tatob63

(Qebuw43, 2019.06.27 13:25)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-securise-metoclopramide-acheter-maxolon-avec-ordonnance http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cialis-donde-comprar-sin-receta-barato-chile http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/76720 http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1881746 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-gastroflux-10mg-sin-receta-con-garantia http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ursodeoxycholic-acid-generique-sur-internet-commander-site-fiable http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/asendin-amoxapine-livraison-express-achat-asendin-paris http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-clomifene-citrate http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A15334145 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-trimetoprima-800mg-frete-gr-tis-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/para-comprar-ezetrol-ezetimibe-sin-receta-env-o-libre-chile http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=38316&qa_1=c%C3%B3mo-realizar-pedido-cialis-tadalafil-20mg-env%C3%ADo-libre-espa%C3%B1a http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-snafi-10-mg-gen-rico-de-forma-segura-no-brasil-pre-o http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/adapalenum-como-comprar-sin-receta-barato http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-generico-bisacodyl-5mg-con-bitcoin-espa-a http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-a-la-orden-zanaflex-tizanidine-sin-receta-env-o-gratis http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=40013&qa_1=order-siltegra-online-siltegra-buy-it-over-the-counter http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/nerapin-nevirapine-200-mg-sur-internet-baisse-prix-commander-avec http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=14706&qa_1=lisinopril-ordonnance-ligne-rapide-lisinopril-pharmacie http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/93742 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/bon-site-pour-achat-ampicilline-500-mg-acheter-ampicillin http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-itraconazol-100-mg-al-mejor http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=23924&qa_1=viagra-comprar-gen%C3%A9rico-de-confianza-brasil http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/83622 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-glimepiride-1mg-sin http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-trimetoprima-400mg-env-o

Unuxo83

(Wiyok77, 2019.06.04 22:32)

http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4633426
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-loperamida-de-calidad-donde-se-puede-comprar
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-silderec-sildenafil-citrate-25-mg-sin-receta
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A13446391
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/generique-acide-ursodesoxycholique-300-mg-acheter-en-ligne
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/aripiprazol-20-mg-comprar-en-una-farmacia-online-ahora-mismo
http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=4541&qa_1=o%C3%B9-acheter-indurgan-forum-acheter-indurgan-20
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/quel-site-fiable-pour-acheter-du-dutasteride-0-5-mg-acheter-achat
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-generico-azulfidine-sulfasalazine-500mg-barato-usa
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-de-en-ligne-imipramine-75mg-achat-de-tofranil-canada
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/omeprazol-40mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-entrega-r-pida
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=26793&qa_1=comprar-generico-sildenafil-citrate-receta-seguridad-m%C3%A9xico
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2355574
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-diario-gen-rico-com-frete-gr-tis-no-brasil-tadalafil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-clomifeno-25-mg-por-internet-chile
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/baclofeno-comprar-en-farmacia-online-fiable-dominicana
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/sildenafil-ranbaxy-100mg-order-how-to-buy-eriacta-no-prescription
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/quel-site-pour-acheter-clomiphene-50mg-bon-prix-clomiphene-en
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/claritromicina-250mg-comprar-sin-receta-online-puerto-rico
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/thioridazine-100mg-order-without-prescription-can-i-buy
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=27559&qa_1=dipyridamole-livraison-acheter-persantine-remboursement
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/etambutol-myambutol-como-comprar-pela-net-brasil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24186&qa_1=farmacia-generico-vardenafilo-confianza-paraguay-vardenafilo
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-commander-levothyroxine-0-025-mg-en-ligne-bas-prix-securise
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-gen-rico-prandin-0-5-mg-sem-receita

Miweb57

(Tayak50, 2019.06.04 08:14)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-terazosina-5-mg-sin-receta-con
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2262548
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-retemic-oxybutynin-5-mg-generique-en-ligne-bon-marche
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-generico-etinilestradiol
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-tada-diario-mais-barato-online
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-mometasona-gen-rico-via-internet-brasil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/topiramate-livraison-discrete-bon-prix-acheter-topiramate-25-en
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=28332&qa_1=meclizine-hcl-buy-meclizine-hcl-25-mg-price-walmart
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=8503&qa_1=lotrisone-prescription-betamethasone-clotrimazole-approved
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/oxybutynin-sans-ordonnance-acheter-sur-internet-livraison-rapide
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A13525683
http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=14614&qa_1=carbamazepin-generika-bestellen-schweiz-tegretol-apotheke
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1875121

Lofum46

(Esusi58, 2019.06.03 17:51)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-orlistat-sin-receta-r-pido-reino
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=27199&qa_1=comprar-flomax-tamsulosin-gen%C3%A9rico-comprar-flomax-farm%26%23225
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=5273&qa_1=commander-sildenafil-citrate-securise-sildenafil-citrate
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/orizal-olmesartan-10mg-sur-le-net-bon-marche-commander-avec
https://askpub.com/2648/sie-online-apotheke-generika-telmisartan-20mg-kaufen-k%C3%B6nnen
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/flavoxate-hcl-order-no-rx-how-to-buy-flavoxate-hcl-com
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cipro-ciprofloxacin-puedo-comprar-sin-receta-entrega-r-pida-panam
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/agitafil-tadalafil-puedo-comprar-en-l-nea-espa-a-precio-agitafil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-piridostigmina-60-mg-de-confianza
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-plusefec-sildenafil-1
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-confiance-pour-acheter-cilostazol-comparateur-de-prix
http://bicyclebuddy.org/blogs/1033/5466/doxycycline-pas-cher-site-fiable-peut-on-obtenir-du-doxycycli
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/low-price-zyprexa-7-5-mg-buy-online-zyprexa-nz-buy
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/vibramycin-doxycycline-donde-puedo-comprar-env-o-r-pido-estados
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/olmesartana-como-posso-comprar-gen-rico-r-pido-brasil
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-mebendazole-100mg-safely-how-can-i-buy-vermox-free-shipping
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-sumatriptana-gen-rico-entrega-r-pida
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-albendazole-400-mg-y-pagar-con-visa
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/acheter-daktarin-200-mg-en-ligne-bon-prix-daktarin-en-pharmacie
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/indapamida-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envio
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-amoxil-amoxicillin-amoxil-acheter-pharmacie
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2258078
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-amlodipino-2-5mg-con-visa-chile
http://nico-lange.de/exam/index.php/53513/zetia-kaufen-ohne-rezept-online-in-der-schweiz
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cloranfenicol-250-mg-env-o

Enuci99

(Benif87, 2019.06.03 03:04)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ceftin-gen-rico-com-frete-gr-tis
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-havante-sildenafil-citrate-n-o-precisa-receita
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sulfasalazine-pharmacie-acheter-sulfasalazine-meilleur-prix
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/urso-ursodiol-en-ligne-bon-prix-commander-ursodiol-ordonnance
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/synalis-comprar-por-internet-m-xico-comprar-tadalafil-intensivo
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/amantadine-buy-without-prescription-amantadine-100mg-tab
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/wo-k-nnen-sie-adapalen-differin-15-mg-ohne-rezept-kaufen-und-mit
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=29698&qa_1=tacrolimus-farmacia-confirmaci%C3%B3n-rep%C3%BAblica-tacrolimus-generico
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/78745
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-ripol-100mg-pago-visa-chile-sildenafil-citrate-120mg
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/probenecida-500mg-comprar-en-farmacia-en-linea-segura-guatemala
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-generic-keflex-750mg-keflex-safe-buy-singapore
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/calcium-acetate-achat-en-pharmacie-vente-calcium-acetate-forum
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/rosuvastatina-5-mg-como-posso-comprar-de-forma-segura-no-brasil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=28494&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-epivir-100mg-ahora-nicaragua
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/rhinocort-0-1mg-comprar-r-pido-costa-rica
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cetirizina-comprar-en-farmacia-online-sin-gastos-de-envio-uruguay
https://askpub.com/966/clindamycine-pharmacie-acheter-internet-paiement-cleocin
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-pantoprazol-40mg-env-o
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-propranolol-de-confianza-colombia
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-tada-diario-tadalafil-20mg-gen-rico-pre

Obobi73

(Nebor13, 2019.06.02 13:04)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/indapamide-1-5-mg-o-acheter-en-ligne-achat-indapamide-avec http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=35304&qa_1=acheter-selegiline-selegiline-original-livraison-rapide https://askpub.com/1226/imipramine-generique-ordonnance-tofranil-belgique-ordonnance http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/zytefor-en-ligne-baisse-prix-acheter-securise-zytefor-ordonnance http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/digoxina-0-25-mg-onde-comprar-gen-rico-entrega-48-horas-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/lincomicina-donde-comprar-fiable-colombia http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/prograf-tacrolimus-como-comprar-en-internet-puerto-rico http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/calcitriol-0-25-mg-sur-le-net-pas-cher-achat-paiement-visa-achat http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-selegiline-5-mg-low-price-how-to-buy-selegiline-from http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/loratadine-10mg-en-ligne-baisse-prix-commander-sans-ordonnance http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9944&qa_1=donde-la-orden-ropinirol-sin-receta-al-mejor-precio-honduras http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/anastrozol-comprar-en-una-farmacia-en-linea-ahora-mismo-bolivia http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=16405&qa_1=tadalafil-comprar-honduras-comprar-megafil-generico-farmacias http://bicyclebuddy.org/blogs/987/4357/azathioprine-ligne-acheter-site-fiable-generique-azathioprine http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-lansoprazol-30-mg-sin-receta-en-farmacia-online-espa-a http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=13939&qa_1=buy-gabapentin-online-where-to-order-neurontin-safely http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-vizarsin-130-mg-entrega-r http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=8040&qa_1=pletal-comprar-r%C3%A1pido-rep%C3%BAblica-cilostazol-generico-comprar http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-aciclovir-200mg-safely-aciclovir-price-cvs-caremark http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=18856&qa_1=meilleur-site-achater-udenafil-achat-udenafil-angleterre http://nico-lange.de/exam/index.php/82722/puedo-comprar-midopril-urgente-puerto-comprar-perindopril http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/re-zoom-commander-sur-internet-meilleur-site-pour-acheter-re-zoom

This improved, sieve cap agoraphobia, hyperaemia.

(ekewawafu, 2019.06.02 02:18)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone 20mg <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone Without Dr Prescription</a> pyt.etng.regivilagrend.eoldal.hu.gnj.ub http://mewkid.net/buy-prednisone/

Patients prim forging surface passes, basis.

(ijeakucebaho, 2019.06.02 00:36)

http://mewkid.net/buy-prednisone/ - Prednisone No Prescription <a href="http://mewkid.net/buy-prednisone/">Prednisone 20 Mg</a> kmu.jsxe.regivilagrend.eoldal.hu.vak.qv http://mewkid.net/buy-prednisone/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Következő »