Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pedagógia és teológia a kultúrfilozófia szempontjából

2011.07.02

Prohászka Lajos ebben a könyvében a pedagógiát a kultúrfilozófia alapján próbálja „rendszeres tudománnyá szervezni”. Ezt már sok pedagógiai irányzat megkísérelte őelőtte különféle más irányokból kiindulva, de mindig sikertelenül. Prohászka Hegel „objektív szellem” és „szubjektív szellem” fogalmából indul ki, ahol a szubjektív szellem lényegében az egyént jelenti, aki létrehozza a kulönféle kultúrjavakat: művészetet, tudományt stb. Az objektív szellem pedig az egyének által létrehozott kultúrjavak összességét jelenti. Művészeti alkotásokat, tudományos eredményeket stb.

 


Az objektív szellemre Prohászka a struktúra fogalmát alkalmazza, ahol az egyének által létrehozott kultúrjavak egységbe forrnak, egységes arculatot öltenek, mint ahogy például a görög kultúra, vagy az Európai kultúra is egységes képet mutat alkotásainak különbözőségében is. Így jut el odáig, hogy az objektív szellem, vagyis a kultúra személyközi, vagy az ő fogalmaival élve „emberközi objektív produktumok strukturális összefüggések, törvényszerű rendben felépített egésze”.

 


Ez a szemlélet oda vezet, hogy Sprangerrel ellentétben élesen elválasztja egymástól a szubjektív szellemet, vagyis az emberi lelket, amely a kultúrjavakat létrehozza az objektív szellemtől, vagyis a kultúrjavak rendszerétől. Az emberi lélekre a forma kifejezését alkalmazza, és a kultúrjavak rendszerére alkalmazza a struktúra kifejezését. Ezzel azt akarja kifejezni, hogy az ember által létrehozott kultúrjavak csak az emberi lélektől elválva válhatnak struktúrává, beépülve az objektív szellem egészébe, ami mint ahogy az előbb már leírtuk az emberek összessége által alkotott kultúrjavak strukturális összefüggése.

 


A struktúra , vagyis a kultúra visszaáramlását a formába, vagyis a lélekbe, magyarán szólva a tanulást, amikor az egyén megismeri, és ezáltal magáévá teszi a már létrehozott kultúrjavakat műveltségnek nevezi. A következő kérdés az, hogy hogyan jut el a forma a tárgyhoz, tehát hogy milyen módon válhat egy tárgy, vagyis valamely kulturális alkotás, a forma tárgyává. Ezzel kapcsolatban a következő megjegyzést teszi: minden forma funkciója a tárgyakra nézve „konstruktív”, vagyis építő és „konstitutív”, vagyis lényeget adó jelentőségű.

 


A forma, vagyis az emberi lélek mindenkor megváltoztatja a tárgyi világ, a matéria tulajdonságait, hogy mintegy azokban fejlessze ki saját lényegét. Ez a formálás teleológikus jellegű, tehát meghatározott célra irányul, mégpedig, hogy a forma a tárgyban objektiválja önmagát. De az így objektivált tárgy ismét matériája lehet más formáknak és így tovább. Ennek következtében a tárgyi világ egyre bővülő hierarchikus rendben tágul ki a végtelenségig.

 


A tárgyi világ teljes megvalósulását tekinti Prohászka a valódi objektív szellemnek. Ebbe a folyamatba kapcsolja bele az érték fogalmát, amelyet, ha normatív értelemben fogunk fel, akkor szabályozó szerepet tölt be abban a folyamatban, ahogy a forma elér végső céljához, vagyis az objektív szellem teljes megvalósításához. A tárgyi világ csak akkor tud teleologikus módon továbbszövődni az objektív szellem teljes megvalósulásáig, ha maga is normatív hatást sugároz magából, vagyis, ha hat az emberi erkölcsökre és az emberi szellemre. Ugyanakkor a formának, vagyis az emberi léleknek is van normatív jellege, amely belülről hat. Ez az egyén erkölcse illetve műveltsége. Ez csak az egyén élete során van hatással a külvilágra.

 


A kultúrfilozófia tárgya tehát az objektív szellem. A történetfilozófiától abban különbözik, hogy a történelemfilozófia az objektív szellem történeti fejlődésének törvényszerűségeit, és végső értelmét kutatja, míg a kultúrfilozófia az objektív szellem strukturális összefüggéseit, és a felelősségben fellelhető összefüggéseit, vagyis a formával, az emberi lélekkel, való összefüggéseit kutatja. Ennek megfelelően két ága van, az egyik a kultúra strukturális összefüggéseivel foglalkozik, a másik a felelősséggel, vagyis a formával, az emberi lélekkel való összefüggéseivel, amiből a kultúra lényegében ered.

 


A kérdés, hogyan hozható összefüggésbe a kultúrfilozófiának ez a két tartománya. Itt emlékeznünk kell arra, amit az imént megállapítottunk, hogy a struktúra fejlődése a formával ellentétben egyfajta folyamatos, és dinamikus továbbépülése a tárgyi világnak, ahogy az egyes formák által létrehozott tárgyak elősegítik, hogy más formák új tárgyakat hozzanak létre. Ezt nevezi Prohászka dialektikus mozgásnak. Ez a dialektikus mozgás értelemszerűen csak akkor valósulhat meg, ha az újonnan létrejövő formák, vagyis az emberi egyének mindig újból és újból megismerik és magukévá teszik, a már létrehozott tárgyakat. Tehát, ha tanulás útján elsajátítják a különféle kultúrjavakat. Művészetet, tudományt stb., vagyis a műveltség segítségével, és itt jön a képbe a pedagógia szerepe a kultúrfilozófiában.

 


A pedagógiának azt kell vizsgálnia a kultúrfilozófia szempontjából, hogy hogyan fogadja be a forma, vagyis az emberi lélek a már előállított kultúrjavakat úgy, hogy azokból új kultúrjavak képződjenek biztosítva ezzel a struktúra dialektikus mozgását. Ennek megfelelően a pedagógiának a kultúrfilozófia szempontjából a műveltség kell, hogy legyen a legfőbb tárgya. A műveltséget pedig három oldalról kell vizsgálnia. A műveltség mibenlétének szempontjából, amely a cél szempontjából vizsgálja a műveltséget, ami csak az lehet, hogy a lélekben a kultúra struktúráinak hatására felelős összefüggések keletkezzenek, és így biztosítva legyen a kultúra dinamikájának folytonossága.

 


A műveltség típusainak szempontjából, ami főként azt vizsgálja, hogy milyen kulturális javaknak adjunk nagyobb prioritást a nevelésben. A művészetnek, a tudománynak, az erkölcsnek, vagy a vallásnak? Ez szorosan összefügg azzal a problémával is, hogy milyen felelős összefüggéseket akarunk létrehozni a lélekben, vagyis hogy milyen irányba akarjuk terelni a kultúra dinamikáját. Végül a műveltség egységének szempontjából, vagyis, hogy a műveltség egyes részei mindig az egészből nyerjék jelentőségüket, amivel eljutottunk a műveltség eszményének kérdéséhez.

 


Schütz Antal: Isten a történelemben című könyvében Istennek a történelemben betöltött szerepét mutatja be teológiai szempontból. A történelmi irracionálé című fejezetben azt bizonyítja, hogy a történelem nem érthető Isten nélkül. Schütz Antal szerint a történelem tényei mind túlmutatnak önmagukon a transzcendens létező felé. Az I. világháborúnak például kellett, hogy legyenek bizonyos előzményei ezeknek az előzményeknek pedig szintúgy kellett, hogy legyenek előzményei és így tovább.

 


Az előzmények láncolatának elején pedig csak Isten állhat. Ez leginkább az úgynevezett történelmi jellegek (háborúk; művészeti, tudományos, filozófiai irányzatok stb.) formáiban mutatkozik meg. Ezekkel kapcsolatban a naturalista monizmus alkotta meg a társadalmi szerződés elméletét, ami igyekszik úgy bemutatni mindezek létrejöttét, mintha emberek egy csoportja minden korszakban összeállt volna, hogy legyen például római jog, vagy hellén állam, vagy reneszánsz, vagy felvilágosodás stb.

 


Ez nyilván abszurdum, de ezek a történelmi jellegek, mind az emberi gondolkodás mintáit hordozzák magukon, tehát valakinek ki kellett gondolnia őket, mielőtt létrejöttek, és ha nem az őket létrehozó emberek gondolták ki őket, akkor végeredményben csak az Isteni beavatkozás hozhatta létre őket a történelemben. Történeti tényezők: az ember anyagi és szellemi szükségletei, a természeti körülmények, amelyekre az ember szükségletei kielégítése során utalva van, a történelmi múlt, amely semmilyen nép lelkületében nem vész el, hiszen elmúlása során is meghatározza egy nép életét.

 


Végül pedig „az emberi szükségleti és természeti mozzanatoknak (melyeket a múlt színez és minősít) mivoltából eredő antagonizmus: állam és társadalom, társadalom és egyén, idős és fiatal nemzedék, férfiak és nők, birtokban ülők és törtetők, termelők és fogyasztók, kormányzók és kormányzottak, anyagi és szellemi érdekek, ellentétes meggyőződések, pártok, népek stb. feszülései és ütközései.”.

 


Ezeknek a történeti tényezőknek a találkozása, együttállása nem más, mint a történeti konstelláció, és ez hozza létre a különféle történéseket és formációkat a világtörténelemben. Például a magyarok találkozása a kereszténységgel Európa keleti védőbástyáját, vagy Európa találkozása a puskaporral a modern háborúkat. Ezek a történeti formációk pedig, amelyeket a történeti konstellációk szülnek feltűnően művészi mintázatot és elrendezettségek mutatnak, amelyek arra utalnak, hogy ezek nem lehetnek a véletlen szüleményei, hanem önmagukon túlmutatva Isteni beavatkozás lehetőségét tárják elénk.

 


A történelmi tragikum című fejezetben azt bizonyítja, hogy a történelemben fellelhető negatív események is Isten történelemfeletti hatalmát sugározzák. Isten szabad akaratot adott az embernek, de az emberi bűn elkövetésének lehetősége mellett is úgy rendezi a történelmet, hogy végeredményben az ő akarata érvényesüljön. Az Isteni energiák fejezetében Isten erejének megnyilvánulásait mutatja a történelemben. Felteszi például a kérdést, hogy a zsidóság, amely saját korában kulturális teljesítményében minden más népnél jelentéktelenebb volt. A görögöknél a filozófiában, a rómaiaknál a jogban, a főniciaiaknál a kereskedelemben, honnan vette azt a csodálatos Isten eszmét, amely a biblia alapja lett, és ami ma összeköti sok más néppel. Pogány környezetéből nem vehette, sem saját alantas és érzékies semita természetéből.

 


Így csak Istentől vehette. Ez is Isten erejét bizonyítja, aki az ókor legalantasabb népét tudta a biblia népévé tenni. Ugyanígy Isten erejét bizonyítja az is, hogy az egyház az ókorban annyi csapást túl tudott élni, (gnoszticizmus, egyéb eretnekségek stb.) és egységesíteni tudta Európát. A történelem első kulcsa az embereszme. A történelem főszereplője az ember, ahogy Isten teremtette. A történelemben pedig az ember kulturális, tudományos, politikai eszméi, vagyis az embereszme fejtődik ki fokozatos jelleggel. Ez pedig nem más, mint a történelem célja, hogy Isten irányításával teljes mértékben kifejtődjék maga az embereszme. A történelmi tragikumban jelen van az emberi bűn és az ezért járó büntetés is. A bűn már a történelem kezdetén is jelen van az ősbűnben. Így a történelem saját tragikumában kollektív bűnhődéssé válik, amelynek csak a megváltás, és az ezáltal életre hívott megtisztulás vethet véget minden korszakban.

 


A megváltás legfőbb szimbóluma a történelemben Krisztus eljövetele. A megváltás pedig minden korszakban új szellemi közösséget teremt, mint ahogy Jézus is megteremtette saját közösségét. Ezt úgy is értelmezhetjük, mint Isten országát, amely minden korban küzd az Istentelenség országa ellen, ahogy azt Szent Ágoston is leírta az Isten Városában. Korunkban több szekta is létrejött, amelyek azt állítják, hogy tudják, mikor jön el a világvége. Sokan pedig jósolni próbálnak a történelem jövőbeli alakulásával kapcsolatban, illetve utópiákat gyártanak a jövőben megvalósuló paradicsomról. Ez mind helytelen, hiszen csak Isten tudja a jövőt, és a világvége időpontját. A világvége majd akkor jön el, amikor a történelem eszméi mind kibontakoztak, és akkor Isten majd megítéli mindezeket. Ez lesz a végítélet napja.

 


A történelmi korok váltakozása tehát Schütz szerint az embereszmének a megváltódás folyamatán keresztül való szellemi közösséggé érésének dinamikájában valósul meg. „új történelmi korról egy előzővel szemben akkor beszélhetünk, mikor a történelmi dominánskomplexumban egy új emberarc jelenik meg, vagy a régi emberarc új megváltódni-akarással néz a jövőbe, vagy a régi arc és a régi megváltási gondolat lényegesen új közösségi fázisba jut. Két ilyen történelmi kort elhatárol egy olyan rövidebb vagy hosszabb szak, tehát egy vastagabb történeti keresztmetszet, melyet az jellemez, hogy az előző korból átvezet az újba. Ez a történelmi forduló: mikor olyan új vonások kezdenek jelentkezni, melyek készülnek megváltoztatni vagy a történelmi emberarcot, vagy a megváltói folyamatot, vagy a szellemi közösség gondolatát. A történeti fordulók mindig jelentős történeti eseményekhez is fűződnek; a történelem nemcsak tartalom, hanem keret és meder is; nemcsak kultúra, hanem történés is.

 


Ezeknek a mozzanatoknak részletes megállapítása a történeti szaktudományosság föladata. De külön szaktudás nélkül is nyilvánvaló, hogy az európai történetben ilyen fordulót jelent a 16. század, előtte a 12. század (a kereszteshadak kora), előtte a népvándorlás, előtte Kartágó bukása, Nagy Sándor hódítása, előtte Róma alapítása, illetve megerősödése; előtte talán már csak a nagy kultúrkörök jelentkezése: a mykenei kultúra kifejlődése, előtte a nagy folyómedencék kultúrája: a Nílus, Mezopotámia, Ganges és Hoangho-menti kultúra; előtte a neolith keletkezése, előtte a későbbi paleolithikum és előtte az ópaleolithikum kialakulása.” A mai kor megváltásának feladata Schütz szerint a kapitalizmus alól való felszabadulásban érhető tetten.

 


Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy nem is annyira magával a kapitalista termelési móddal van a probléma, „hanem a kapitalista szellem: a kapitalista gazdasági célkitűzés, a gazdagodási, szerzési tendencia, a megokolatlan munkaláz és mesterséges igényfokozás, az egész üzemben az élet alapjaitól és egységétől való elszakadás.”, tehát a vele járó bűnös emberi magatartással. Ezt pedig csak úgy lehet orvosolni, ha az ember újra az ég felé irányítja a tekintetét, ha az evilági meggazdagodás a munkavégzésben való fokozott elmerülés helyett a mennyben keresi élete értelmét. Mindezzel együtt Schütz élesen elveti Oswald Spengler filozófiáját is, amelyben szerinte Spengler a szerves életből vett példákba akarja erőszakosan belekényszeríteni a történelmet. Ezzel én nem tudok teljes mértékben egyet érteni. Spengler írásaiban is vannak jó gondolatok, bár teljes mértékben persze én sem értek egyet velük, de ez most nem tartozik a témához.

 


Schütz könyvével kapcsolatban nekem Fukuyama történelem vége koncepciója jutott eszembe, miszerint a történelem fejlődése a modern liberális kapitalizmus kifejlődésével megállt. Nincs további fejlődés a történelemben. Az a kérdés jutott eszembe ezzel kapcsolatban korunk modernitása, vagy konkrétan a liberális kapitalizmus nem jelenti egyben Isten száműzését is a történelemből. Schütz könyve elején, mint ahogy azt leírtam a történelmi jellegek (gótika, római jog stb.) megszületésének Istenre utaló jellegében, a történeti konstellációk szülte történelmi formációk művészi elrendezettségében látta Isten keze nyomát a történelemben.

 


Korunkban viszont láthatjuk, hogy a történelem fejlődése, ha nem is állt meg, de vészesen egysíkúvá vált. Csak a gazdaság síkján történik fejlődés, ennek pedig az a következménye, hogy nem születnek olyan művészi elrendezettségű történeti jellegek és formációk, mint régen. Nem születnek olyan nagyszerű művészeti stílusirányzatok, mint például a gótika. A középkor elején a különféle európai népek egyesüléséből csodálatos történelmi államok jöttek létre a történelmi konstellációk művészi együttállásának következtében. A ma keletről Európába vándorló népeket viszont Európa népei nem tudják magukba asszimilálni. A manapság létrejövő történelmi formációk nem művésziek.

 


Tehát talán mondhatjuk, hogy a modernitás száműzte Istent a történelemből. Bár egy ateista ember mondhatná azt is, hogy miért kellene a fenti jelenségekből egyszerre Isten hiányára is következtetni a történelemben. Miért nem mondjuk azt, hogy egyszerűen a fejlődés állt meg a történelemben. Ami még ezeken a jelenségeken kívül Isten száműzésére utal a történelemből az a Bognár Cecil Pál által kifejtett normák alkonya. Ahogy a művész is csak úgy tud szépet alkotni, ha alkotás közben ragaszkodik bizonyos esztétikai elvekhez, vagyis normákhoz, úgy a társadalom is csak úgy tud értékek hordozója és megvalósítója lenni, ha életét normák szabályozzák. A normák hanyatlása alatt nem azt kell érteni, hogy a normák elvesztették érvényességüket, hanem hogy ezek a normák már nem fejtik hatásukat kellő módon az emberi cselekedetekre, nem szabályozzák az emberi életet kellőképpen.

 


„A normák általános érvényű ítéletek, feltétlen imperatívuszok” ahogy Bognár mondja, de a különféle esetekre különféleképpen kell alkalmazni őket. Hiszen például a felebaráti szeretet parancsa nem tartalmaz részletes útmutatásokat minden esetre. A normáknak a különféle helyzetekben való alkalmazásakor az emberek ösztönösen érzik, hogy mit kell tenniük, legalább is normális esetben. A normák érvényesülése nem azt jelenti, hogy mindenki a normák szerint cselekszik, hanem hogy a közfelfogást a normák hatják át. Az emberek cselekedeteit a normák szerint ítélik meg.

 


A normatív típusú ember cselekedeteiben általános szabályokhoz igyekszik alkalmazkodni, következetességre törekszik, ellene van a következetlenségnek. A törvények tiszteletében néha már formalizmusra hajlik. Kemény küzdelmet vív hajlamai ellen, hogy megtartsa elveit. Ha sikerül legyőzni hajlamait erkölcsi hős lesz belőle, ha nem akkor bekövetkezik a belső meghasonlás. A norma-ellenes típus cselekedetei az ösztönökből fakadnak, illetve ha előre meg vannak tervezve, akkor valamilyen akarati cél megvalósításának az eszközei. Az ilyen ember ideákkal nem rendelkezik, csak törekvésekkel, amelyeket meg akar valósítani. Ez teljes opportunizmussal jár együtt viselkedésében, amit leplezni igyekszik, bizonyos elvek hangoztatásával, de valójában ezek az elvek is csak eszközök a hatalmi cél megvalósításában.

 


Nem követi ezeket az elveket. Gondolkodás nélkül ellenük cselekszik, ha érdekei úgy kívánják. Ha egy korban a normák uralkodnak a társadalomban, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a normatív típusú emberek vannak többségben ebben a társadalomban. A kollektív lélek úgy is féken tarthatja a normaszegőket, ha ők vannak többségben. A normák hordózói és megvalósítói ugyan az emberek, de a közszellem nem ezeknek az embereknek az algebrai összegéből áll össze. A normák hanyatlása már a felvilágosodás óta tart Bognár szerint. A felvilágosodás liberalizmusa készítette elő, amely azt vallotta, hogy az emberi természet magában véve jó, ezért nem szorul annyi korlátozásra, mint a régi korokban.

 


A norma ellenes irányzatok a szellemi élet minden ágában megmutatkoznak. A modern művészeti irányzatok például futurizmus, dadaizmus stb., nem esztétikai elvek, vagyis normák szerint fejlődnek, hanem inkább tagadásai az esztétikai elveknek. Ugyanez az anarchisztikus normaellenesség jelentkezik a tudományos és a filozófiai irányzatokban is. Például Nietzsche esetében, aki minden értéket át akart értékelni. Megfigyelhetjük ezenkívül, hogy mennyire az akarat terére tolódtak el a politikai küzdelmek is. A mai politikában nem érvek, hanem akaratok küzdenek egymással, amit az is jól megmutat, hogy a politikusok nem tűrnek el semmiféle kritikát, süketek maradnak mások érveivel szemben. Ez pedig a norma-ellenes típus sajátja, ahogy az imént kimutattuk, akit nem az elvek érdekelnek, hanem az akarati cél, amelynek elérése érdekében minden más csak eszköz.

 


A kritika erejének meggyengülése a művészetben is tetten érhető. A művészi kritika is a halálán van, hiszen a kritika nem más, mint normatív elvek alkalmazása, ha pedig ezek a normatív elvek meggyengülnek, akkor a kritika értelemszerűen elhal. Mindennek az a hatása, hogy a társadalom atomjaira hull, mert a normák hiányában nincs, ami összefogná, és magasabb cél felé irányítaná az embereket, ami megmutatkozik a jelenkori közösségi szerveződések gyakran életképtelen jellegében is. A normák alkonyának okát Bognár nem fejti ki részletesen, csak egy dologra utal, mégpedig, hogy „A normák alkalmazása az egyes konkrét esetekre részint tudatosan, részint pedig tudattalanul, ösztönszerűleg történik.”. Korunkban pedig a tudományos és technikai fejlődés következtében az általános normáktól azok alkalmazásáig nagyon rögös és hosszú út vezet.

 


Hiszen a normák alkalmazása igénybe veszi az emberi gondolkodást is. Igaz lehet ez azért is, mert például a tulajdonjog fogalmának megváltozása miatt sok bírósági herce-hurcába kerül a tulajdonjoggal kapcsolatos peres ügyek intézése. Tehát Bognár elmélete szerint az emberi gondolkodás nem tudott lépést tartani a tudományos technikai fejlődéssel a normák alkalmazása terén. Én nem értek egyet ezzel az elmélettel. Én a normák alkonyát inkább Istennek a történelemből való száműzésével hoznám kapcsolatba. Bognár más írásaiban normatív tudat létezéséből Isten létezésére következtet, és valóban vajon mi hívhatta életre régen a Schütz Antal által említett különféle történeti jellegeket (gótika, római jog stb.), ha az emberek nem állhattak csak úgy össze a racionalizmus által emlegetett társadalmi szerződés alapján, hogy létrehozzák ezeket, ha nem a normatív tudat, amit az Isten az emberekbe plántált. A középkor elején a különféle népeket, amelyek egyesültek a történeti konstelláció szüleményeként, szintén az Isten által beléjük plántált normatív tudatnak kellett összefogniuk egy magasabb cél érdekében, hogy egy nemzetté váljanak.

 


Manapság pedig talán többek között ennek a normatív tudatnak a hiánya is közrejátszik, hogy nem jönnek létre új nemzetek. Tehát a normák alkonya összefügg Isten kilépésével a történelemből. Az utolsó kérdés az, hogy mi lehet a magyarság hivatása abban, hogy Isten újra a történelem irányítójává váljon. Több cikkemben is kifejtettem már, mint például „A történetiség és a plaszticitás egysége a magyar szellemben (egyben)” https://regivilagrend.eoldal.hu/cikkek/cikkek/a-tortenetiseg-es-a-plaszticitas-egysege-a-magyar-szellemben-_egyben_.html „A magyarság zsidó gyökerei” https://regivilagrend.eoldal.hu/cikkek/cikkek/a-magyarsag-zsido-gyokerei.html hogy a magyarság vallási szerkezete a múltra irányuló történetiségből és a manicheizmusból áll össze. A múltra irányuló történeti szellemet a kereszténység magába asszimilálta a középkor elején. Korunkban pedig ez a történeti szellem tudott szintézist teremteni a középkori keresztény tradíciók és a modern polgári eszmény között a Fidesz szellemiségében. Tehát a magyar történeti szellem feladata lehet, hogy visszacsempéssze a modernitásba a történelem szerves fejlődését, és ezzel együtt Isten történelemalakító erejét.

 


Szólnunk kell Szmodis Jenő elméletéről is a kultúra felépítéséről. A kultúra felépítése, szintjei Szmodis Jenő szerint:

 


- a szemléletmód,
- az emberi cselekvések szintje,
- Az objektivációk szintje (a cselekvéseredmények, esetleges alkotások szintje),
- az objektivációk sokasága alapján alkotott komplex elvont fogalmak szintje (pl. festészetről, szobrászatról, zenéről, tudományokról),
- magáról a kultúráról való vélekedések.

 


A szemléletmód a kultúraképző embercsoport (nemzet, kultúrkör stb.) sajátos világképe, illetve hangulatrendszere, a világhoz való érzelmi, értelmi, morális hozzáállása, amely alapvetően meghatározza a kultúra egész fejlődését az adott kultúraképző embercsoport körében. Ez az alap, amelyre minden ráépül.

 


A szemléletmód alapján kezd el az ember cselekedni, hogy létrehozza a különféle kulturális alkotásokat. Ez tehát a cselekvések szintje. Az objektivációk a cselekvés eredményeinek tehát a konkrét kulturális alkotásoknak a szintje. Ez egyértelmű. Ezek az alkotások, amelyek egymás számára is mintául szolgálnak, és így dinamikussá teszik a kultúra további fejlődését, alkotják meg a kultúra komplex elvont fogalmait, amelyek a művészetelmélet tudományos vitáit indítják el, és ezek a fogalmak is dinamikus kölcsönhatásban fejlődnek a viták során.

 


A kultúráról alkotott vélekedések már a kultúra hanyatlásának korában keletkeznek, amikor az emberek már tudatában vannak saját kultúrájuk hanyatlásának, és elkezdik elemezni múltjukat, hogy mi vezetett ide.

 


Ismertetnünk kell Johann Huizinga kultúraelméletét is. Huizinga szerint a kultúra megléte mindig bizonyos anyagi és szellemi erők egyensúlyát követeli. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a szellemi erők meglétének értelmében a kultúrának mindig valami magasabb rendű eszmény felé kell törekednie, legyen az vallási, erkölcsi vagy tudományos eszmény. Ehhez persze anyagi eszközöket kell igénybe vennie.

 


Másrészt a kultúra megléte mindig feltételezi a természetfeletti uralmat. Ennek a természetfeletti uralomnak azonban olyan állapotokat kell teremtenie, amely anyagi, erkölcsi és szellemi értelemben magasabb és jobb, mint amit a természet viszonyai adni tudnak, mert ellenkező esetben, a környezetükön valamennyire uralkodó állati szerveződéseket, mint például a hangyaállamokat is kultúráknak kellene tekintenünk, pedig ez abszurdum. A hangyaállamoknak nincs kulturális teljesítményük, a természetfeletti viszonylagos uralmukat egyedül a létfenntartásra használják fel.

 


Huizinga szerint a modern ember tökélyre fejlesztette a természetfeletti uralmát a modern technika által, de az így szerzett szabadságban, mindent visszautasít, ami a természetinél többnek látszik, aminek szellemi tartalma van, és ilyen értelemben a mai társadalom a hangyatársadalmakra hasonlít, még ha sokszorosan felettük is áll a természetfeletti uralom technikai módszereinek kidolgozásában. Hozzájuk hasonlóan nincs szellemi tartalma a modern ember kulturális teljesítményének, és így nem is nevezhető kultúrának, amit a modern ember produkál.

 


A magasabb eszmény felé való törekvés sem jellemző a modern ember kulturális életére, ami egyrészt abból is látszik, hogy nincs egységes eszménykép a modern társadalom előtt. Ahány csoportosulás van a társadalomban, annyi egymástól eltérő cél lebeg a különféle csoportosulások előtt. Másrészt abból is látszik, hogy ezek az eszmények, mint például a jólét, hatalom, biztonság, béke, rend mind olyan eszménykép, amely inkább az emberek szétválasztására alkalmas, mint az egyesítésére. Továbbá az összes ilyen eszmény a természeti ösztön sajátja, már az ősember is ismerte ezeket az eszményeket, nincsenek megnemesítve a szellem által, és így animális (állati) szintre viszik le korunk kulturális életét, vagyis a hangyaállamokhoz teszik hasonlóvá.

 


Szmodis szóhasználatában a kultúraképző csoport „szemléletmódját” és Bognár Cecil Pál „normatív tudatát” akár azonosíthatnánk is egymással. Ezek jelentik minden kultúrában a kulturális fejlődés alapját. Schütz Antal gondolatmenetét követve ezt Isten plántálja az emberbe. Van, aki ezzel vitatkozna, de most nem is ez az érdekes. Inkább Huizinga gondolatmenetét érdemes tovább elemezni. Miért süllyedt le a modern kultúra a hangyaállamok animális szintjére, és vált a kultúra szellemnélkülivé, vagy a kultúra ellentétévé, ahol csak a termelés, és az önfenntartás a fontos.

 


Ennek oka nyilvánvalóan a szemléletmód, vagy Bognár szóhasználatában a normatív tudat hiánya. Hiszen a kultúrának magasabb eszményképe, vagy a puszta önfenntartásért folytatott termelést meghaladó szellemi tartalma csak ott lehet, ahol valamiféle előzetes szellemi erő hatja át, és tartja mozgásban a kultúrát. Ez nyilvánvalóan eltűnt a modern kultúrából. Hogy ezt a valamit transzcendens létező, mint például Isten plántálja az emberbe, vagy az evolúció hozta ki az emberből, azon lehet vitatkozni.

 


Prohászka Lajos, mint ahogy már leírtuk a pedagógia kultúrfilozófiában betöltött szerepét úgy értékelte, hogy a pedagógiának azt kell vizsgálnia a kultúrfilozófia szempontjából, hogy hogyan fogadja be a forma, vagyis az emberi lélek a már előállított kultúrjavakat úgy, hogy azokból új kultúrjavak képződjenek biztosítva ezzel a struktúra dialektikus mozgását. Ezt a gondolatot követve, ha a kultúra fejlődését elindító szemléletmódot, vagy normatív tudatot Isten plántálja az emberbe, akkor a teológiának a pedagógiával kapcsolatban azt kell vizsgálnia, hogy milyen szerepet tölt be a nevelés Isten történelemben elgondolt tervének kivitelezésében.

 


Isten plántálta az emberbe a szemléletmódot, amely elindítja a kultúra és a történelem fejlődését, de Isten szabad akaratot is adott az embernek, hogy önmagától vigye végbe a kultúra és a történelem kibontakozását, vagy Isten üdvtervének megvalósítását. Ennek a szabad akaratnak az alakításában pedig, a szemléletmódon kívül, Prohászka gondolatait követve nagy szerepet tölt be a pedagógia, vagyis a nevelés. Ha pedig ez a szemléletmód, amit Isten az emberbe plántált, korábbi értelmezésünket követve eltűnt az emberi társadalomból, és vele együtt Isten is, akkor a teológiának azt kell vizsgálnia a pedagógiával kapcsolatban, hogy hogyan lehetne Istent visszacsempészni a történelembe a nevelés által. Ebben vezető szerepet tölthet be a játék teológiai szerepének vizsgálata, amit Bagyinszki Péter Ágoston: Az Isten, az ember és a játék című könyvében kezdett meg Huizinga gondolatait is felhasználva, amelyekben azt vizsgálja, hogy milyen szerepet tölt be a játék a kultúra fejlődésében.

 

Ha pedig nem vallásos nézőpontból nézzük a pedagógia és a kultúra kapcsolatát, akkor a pedagógiának az kell, hogy legyen a feladata a kultúrfilozófia szempontjából, hogy újra szemléletmódot vigyen a kultúra fejlődésébe. 


Felhasznált Irodalom:

 


Bagyinszki Péter Ágoston: Az Isten, az ember és a játék, Agapé Kft., 1998. http://www.piar.hu/pazmany/k474.htm

 


Schütz Antal: Isten a történelemben, Szent István Társulat, 1943. http://www.piar.hu/pazmany/k339.htm

 


Bognár Cecil Pál: A Normák Alkonya, Szent István Akadémia, 1930.

 


Katolikus filozófia http://mek.niif.hu/02100/02185/html/1172.html

 


Francis Fukuyama: A történelem vége és az utolsó ember, EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT., 1994.

 


Alexis De Tocqueville: Az amerikai demokrácia, EURÓPA KÖNYVKIADÓ KFT., 1993.

 


Szmodis Jenő: Kultúra és sors Bíbor Kiadó, 2007

 


Huizinga, J.: A holnap árnyékában (Korunk kulturális bajainak diagnózisa) Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1938

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Fuwud61

(Ibudu52, 2019.07.09 05:18)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-acheter-du-eskalith-lithium-carbonate-pas-cher-livraison
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=25862&qa_1=tadalafil-dapoxetina-comprar-farmacia-aprobada-comprar-tadapox
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4592597
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-mebendazol-vermox-gen-rico-sem-receita-pela-internet-no
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-doxepine-sin-receta-fiable-comprar
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/coreg-order-online-how-to-order-carvedilol-in-verified-pharmacy
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/simvastatin-40mg-bon-marche-internet-securise-comment-acheter
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=5983&qa_1=nortriptyline-comprar-internet-generico-nortriptyline-comprar
http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A15291910
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/apcalis-40mg-comprar-en-internet-reino-de-espa-a
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/prazosina-como-comprar-sem-receita-medica-internet-no-brasil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24196&qa_1=ofloxacin-gen%C3%A9rico-urgente-internet-rep%C3%BAblica-federativa
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=1448&qa_1=losartan-comprar-farmacia-seguridad-losartan-vendo-precio
http://bicyclebuddy.org/blogs/961/4605/donde-para-ordenar-clarinex-rapido-espana-comprar-clarinex-5
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pioglitazona-sin-receta-con
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-gen-rico-azulfidine-500-mg-sem-receita-medica-via
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20441&qa_1=micronase-onde-comprar-gen%C3%A9rico-pela-net-brasil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=19796&qa_1=drospirenone-ethinylestradiol-ordonnance-yasmin-belgique

Adopu49

(Tagom12, 2019.07.08 08:09)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/sitios-de-confianza-para-comprar-clomipramina-por-internet
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5188818
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5188633
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/emergyn-0-03-0-15mg-buy-where-to-buy-ethinyl-estradiol
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/lansoprazole-15mg-baisse-prix-sur-internet-rapide-achat
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/capecitabina-onde-comprar-mais-barato-no-brasil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/oximum-sildenafil-citrate-120-mg-sans-ordonnance-achat-sur-le-net
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=37253&qa_1=amitriptilina-donde-comprar-en-l%C3%ADnea
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/esomeprazol-20mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-ahora
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/paroxetina-comprar-en-farmacia-en-linea-ahora-mismo-espa-a
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-diclofenaco-sin-receta-env
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-banago-tadalafil-40-mg-e-quanto-custa
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4693899
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cheap-cialis-10mg-buy-online-order-cialis-bitcoin
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-anglopharma-120mg-buy-no-rx-sildenafil-anglopharma
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/falsigra-sildenafil-citrate-100mg-puedo-comprar-y-pagar-con
http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=5032&qa_1=apotheke-generika-amoxicillin-dringend-amoxicillin-lausanne

Efata23

(Doxah54, 2019.07.07 10:25)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=23091&qa_1=farmacia-alendronato-confianza-comprar-alendronato-internet
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-dinamico-120-mg-sin-receta-por-internet-guatemala
https://askpub.com/3698/farmacia-online-comprar-generico-tamsulosina-receta-entrega
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-naproxen-500mg-cheap-where-to-purchase-naprosyn-no-need
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-oxytrol-oxybutynin-5mg-sin-receta-ahora
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-express-pioglitazonum-15-mg-pioglitazonum-livraison-rapide
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/irbesartan-150mg-en-ligne-commander-securise-achat-s-curis-de
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/orlistat-comprar-r-pido-rep-blica-bolivariana-de-venezuela
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1875143
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/avanafil-50-mg-sur-internet-achat-acheter-stendra-livraison
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-remenafil-envio-48-horas-on-line-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/apcalis-sx-60mg-comprar-sin-receta-en-farmacia-online-comprar
http://nico-lange.de/exam/index.php/67174/simvastatina-10-mg-donde-comprar-sin-receta-online-m%C3%A9xico
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=16799&qa_1=realizar-sildenafil-uropharm-receta-urgente-comprar-silvitra
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/robaxin-methocarbamol-500-mg-pas-cher-et-site-fiable-acheter
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-bisoce-5-mg-safely-where-to-buy-bisoprolol-fumarate-quick
https://www.okeynotes.com/blogs/193771/6408/onde-comprar-generico-de-cialis-40mg-rapido-pela-net-qual-medi

Osejo57

(Hahej29, 2019.07.06 12:29)

http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A17736135
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-erilin-200mg-cheap-how-can-i-purchase-sildenafil-citrate
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-adagrin-130-mg-sin-receta-entrega-r-pida
http://bicyclebuddy.org/blogs/921/2434/buy-discount-cordarone-200-mg-online-where-to-purchase-amiodar
http://bicyclebuddy.org/blogs/962/3576/farmacia-online-donde-comprar-maxalt-rizatriptan-5-mg-de-calida
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-linezolida-en-internet-estados-unidos-comprar
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1883821
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=25914&qa_1=venla-ligne-commander-fiable-acheter-venla-sans-ordonnance
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=34445&qa_1=levonorgestrel-livraison-rapide-bon-prix-plan-prix-canada
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/prostamnic-0-4mg-comprar-sin-receta-r-pido
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/tranky-sildenafil-citrate-comprar-sin-receta-de-confianza-uruguay
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/prometazina-25mg-comprar-en-una-farmacia-online-con-env-o-gratis
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20975&qa_1=seguro-comprar-dejavu-sildenafil-citrate-gen%C3%A9rico-segura
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=11807&qa_1=amoxil-puedo-comprar-farmacia-online-comprar-amoxicillin
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=33020&qa_1=metformin-glyburide-400-5mg-order-glucovance-free-shipping

Vepon47

(Bemuk90, 2019.07.05 14:45)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=12933&qa_1=comprar-cloranfenicol-brasil-comprar-chloromycetin-barata
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cheap-erefil-150mg-buy-online-cost-of-erefil-from-canada
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/clomipramine-anafranil-como-comprar-pre-o-pela-net-portugal
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-inaspir-salmeterol-buen-precio
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/acheter-methotrexate-generique-au-rabais-site-fiable-o-acheter
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/acide-valproique-livraison-rapide-bon-marche-valparin-sans
https://www.okeynotes.com/blogs/193742/6380/site-seguro-para-comprar-o-generico-do-orlistate-orlistat-rapid
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/dobupal-150mg-buy-online-how-to-buy-venlafaxine-in-verified
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2255072
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/86695
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-xalatan-con-seguridad-rep-blica-de-chile
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-ursodiol-urso-gen-rico-sem-receita-via
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-a-la-orden-nevirapina-200-mg-en-farmacia-online
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=37835&qa_1=paracetamol-500mg-como-comprar-online
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-generic-viagra-100-mg-need-viagra-50mg-no-prescription

Mekoq64

(Ilizo03, 2019.07.04 17:22)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/orlistat-60-mg-en-ligne-acheter-paiement-visa-orlistat-generique http://nico-lange.de/exam/index.php/71435/comprar-pulmopres-comprar-tadalafil-generico-contrareembolso http://bicyclebuddy.org/blogs/848/1002/farmacia-online-donde-comprar-generico-dipiridamol-100mg-sin-re http://bicyclebuddy.org/blogs/912/1971/como-realizar-un-pedido-calan-verapamil-40-mg-sin-receta-entreg https://askpub.com/3036/comprar-femalefil-tadalafil-prescri%C3%A7%C3%A3o-rep%C3%BAblica-federativa http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-ismo-isosorbide-mononitrate-entrega-48h-online-portugal http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cheap-allopurinol-100mg-buy-online-what-is-the-best-website-to http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/aciclovir-wo-ich-mit-einem-visa-einkaufen-kann http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/desloratadine-5-mg-pharmacie-commander-internet-site-fiable http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-antiflam-600mg-sin-receta-en-l-nea http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-clarinex-reditabs-desloratadine-5 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/paxil-40-mg-o-achat-paxil-10-en-suisse-acheter http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/isoptin-sr-verapamil-240mg-como-comprar-pre-o-pela-internet http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A17049137 http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2245045 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-diamox-acetazolamide-250-mg-sin-receta http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36460&qa_1=flibanserina-comprar-seguridad-bolivia-comprar-flibanserin http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/albendazol-400-mg-como-comprar-sin-receta-mas-barato-espa-a http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-estrace-estradiol-gen-rico-no-brasil-quanto-custa-o http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cheap-tadacip-20-mg-buy-online-can-i-order-tadalafil-guaranteed http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-loperamida-de-confianza-espa-a-comprar-imodium http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-acelisino-comp-10mg-online-cheapest-place-get-acelisino http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-arpamyl-40-mg-sin-receta-por-internet-per

Exiwu20

(Bofef82, 2019.07.03 19:41)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-beloc-how-to-buy-metoprolol-safely
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ciafil-en-ligne-baisse-prix-achat-rapide-rx-pharmacy-acheter
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-finasterida-envio-24h-brasil
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=27822&qa_1=buy-trileptal-300-mg-low-price-generic-trileptal-indian
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-reminyl-galantamine-4mg
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-viagra-sildenafil-citrate-100mg-com
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/je-veux-acheter-zestoretic-hydrochlorothiazide-and-lisinopril-12
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/fluconazol-comprar-en-farmacia-online-r-pido
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-vigadol-sildenafil-citrate-150mg-com-garantia-brasil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-olmesartan-40mg-env-o
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/wo-kann-man-tolterodin-detrol-1-mg-mit-mastercard-bestellen
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-glibenclamida-5mg-sin-receta-env
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-rabeprazol-10mg-sin-receta-ahora-rep-blica
http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A17812459
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/ribavirina-200-mg-comprar-de-forma-segura-us
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-bimatoprost-online-how-to-purchase-bimatoprost-no-need-rx
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-plusefec-25mg-on-sale-safe-website-to-buy-plusefec
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/amiodarone-200-mg-baisse-prix-internet-rapide-cardarone-vente
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sildaristo-order-cheap-buying-sildaristo-shops
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-rabeloc-20-mg-can-i-purchase-rabeprazole-sodium-no
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-ofloxacino-floxin-200-mg-envio-rapido-on
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-enalapril-vasotec-gen-rico-com-garantia-on-line-no-brasil

Fiken93

(Ozali79, 2019.07.02 22:28)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-viavag-200mg-buen-precio-puerto-rico http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-snafi-tadalafil-forma-segura-pela http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-premphase-conjugated http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-erectol-150mg-online-how-can-i-order-sildenafil-citrate-in http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-para-ordenar-perinorm-ahora-us http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/commander-pilule-meclizine-hcl-25-mg-baisse-prix-livraison http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/clomiphene-citrate-au-rabais-internet-rapide-acheter-une-pilule http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-sildenafil-citrate-sin-1 http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4628911 http://nico-lange.de/exam/index.php/495/farmacia-online-comprar-confianza-paraguay-comprar-cialis http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=17504&qa_1=aciclovir-200mg-donde-comprar-sin-receta-de-calidad-ecuador http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-rexivin-methocarbamol-500-mg-pela-net http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-irbesartan-avapro-150-mg-forma-segura-na http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-valaciclovir-sin-receta-entrega-r-pida http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9697&qa_1=comprar-gen%C3%A9rico-confianza-internet-rep%C3%BAblica-portuguesa http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-rizatriptan-al-mejor-precio-usa-comprar http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-imuran-azathioprine-25-mg-gen-rico-envio http://bicyclebuddy.org/blogs/930/2106/puedo-comprar-generico-arimidex-anastrozole-1-mg-sin-receta-bue http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/mirtazapina-30mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-sin-gastos-de

Fopon52

(Ciguk16, 2019.07.02 01:26)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=21658&qa_1=gen%C3%A9rico-receita-internet-comprar-tantrix-gen%26%23233-internet
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=7913&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-mesalamina-receta-fiable
http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=5539&qa_1=seguro-comprar-ozace-gen%C3%A9rico-melhor-pre%C3%A7o-comprar-olanzapine
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/doxycycline-100mg-como-puedo-comprar-sin-receta-de-confianza
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=37413&qa_1=order-olmegan-mg-safely-olmegan-for-cheap-with-prescription
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/wo-kann-ich-generisches-flutamid-250mg-g-nstig-kaufen
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-provera
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/alfuzosina-como-puedo-comprar-sin-receta-buen-precio-ecuador
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/rizatriptan-donde-comprar-sin-receta-env-o-urgente-comprar-maxalt
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafil-germed-120-mg-r-pido
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/nitrofurantoin-order-how-can-i-order-furadantin-no-rx-needed
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-drospirenone-ethinylestradiol-3-0-03mg-on-sale-where-can-i
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-calcianta-30mg-en-l-nea-argentina
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-sildenafil-symphar-50-mg
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/citrato-de-sildenafila-kamagra-soft-150-mg-como-comprar-gen-rico
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cefalexina-keftab-125-mg-como-posso-comprar-gen-rico-forma-segura
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/risperdal-risperidone-donde-puedo-comprar-r-pido-rep-blica-de

Otusa72

(Sobub74, 2019.06.29 21:24)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/oxcarbazepine-150-mg-donde-comprar-sin-receta-online-bolivia
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/vertrauensw-rdige-website-um-generischen-artane-guten-preis-zu
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cialis-40mg-comprar-gen-rico-sem-receita-internet-cialis-pre-o
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=14445&qa_1=permethrin-30mg-order-purchase-elimite-verified-pharmacy
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/puedo-comprar-anacin-aspirin-caffeine-525-mg-buen-precio-estados
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/glucotrol-10-mg-donde-comprar-sin-receta-en-farmacia-online
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=11836&qa_1=retin-a-gel-o%C3%B9-commander-acheter-du-tretinoin-en-ligne-forum
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=27790&qa_1=farmacia-comprar-tacrolimus-seguridad-ecuador-comprar-prograf
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/provera-medroxyprogesterone-acetate-como-puedo-comprar-sin-receta
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vigorplus-sildenafil-citrate-sin
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1880419
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-tranky-urgente-m-xico-comprar
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/rivastigmine-tartrate-generique-sur-le-net-bas-prix-sans
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-endep-10-mg-gen-rico-sem-receita-medica-endep-gen-rico
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/mesalamine-400-mg-bon-prix-et-site-fiable-acheter-asacol-en-inde
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-sildava-sildenafil-citrate-sin-receta-env
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/isoptin-40-mg-comprar-buen-precio-m-xico-verapamil-sin-receta

Muket38

(Oreka72, 2019.06.28 23:40)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/perindopril-8-mg-onde-comprar-entrega-24-horas-rep-blica http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-buspar-sin-receta-de http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/isosorbide-mononitrate-comprar-en-farmacia-en-linea-con-env-o http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/86268 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/orlistat-como-comprar-sin-receta-en-internet-principat-d-andorra http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-risperidone-3-mg-sin-receta-r http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A15770779 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/medroxyprogesteron-online-bestellen-schweiz http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/crestor-rosuvastatin-en-ligne-rosuvastatin-sans-ordonnance-en http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=30138&qa_1=achat-securise-dafilar-tadalafil-dafilar-achat-france http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=14094&qa_1=telmisartan-prescription-order-micardis-guaranteed-shipping http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-generico-viagra-25mg-sin-receta-pago-bitcoin-el-salvador http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5130993 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-generico-oxytetracycline-250mg-sin-receta http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-glibenclamida-5-mg-sem-receita-online-portugal http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-tricef-without-rx-how-to-buy-cefixime-no-rx http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-piridostigmina-60mg-gen-rico-sem-receita-medica http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/lithium-300-mg-generique-sur-internet-acheter-acheter-en-ligne-du http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=27969&qa_1=famciclovir-buy-online-how-to-buy-famvir-free-shipping http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24266&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-furosemide-receta-segura http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=5779&qa_1=tamoxifen-moins-commander-ordonnance-tamoxifen-ligne-fiable http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-puedo-comprar-ramitax-8-mg-sin-receta-con-seguridad-espa-a http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-tiotropio-sin-receta-de-calidad-m http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-sildenafil-uropharm-50-mg-ahora http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/onde-comprar-gen-rico-aciphex-e-quanto-custa-internet-rep-blica http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-sinemet-carbidopa-levodopa-10mg-gen-rico-na-internet http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-assurans-20mg-de-forma-segura-chile

Cacez58

(Okeke04, 2019.06.28 02:02)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-itraconazole-100-mg-sin-1
http://bicyclebuddy.org/blogs/1030/5964/meilleur-site-pour-achater-doxycycline-100mg-sans-ordonnance-a
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=15324&qa_1=farmacia-online-comprar-generico-sildenafil-navamedic-urgente
http://nico-lange.de/exam/index.php/80379/achat-ligne-anastrozolum-anastrozole-anastrozole-son-prix
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-cheap-cabergoline-0-5-mg-online-how-to-buy-dostinex-fast
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4633974
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cyproheptadine-4-mg-en-ligne-bas-prix-commander-avec-mastercard
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/artrixib-100mg-pharmacie-commander-en-ligne-site-fiable-prix
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/bimat-bimatoprost-3mg-en-ligne-pas-cher-sans-ordonnance-acheter
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=17658&qa_1=comprar-ethinyl-estradiol-norgestrel-gen%C3%A9rico-rapido-brasil
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/norfloxacina-donde-comprar-sin-receta-r-pido-usa
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/trihexyphenidyl-2-mg-puedo-comprar-al-mejor-precio-m-xico
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/achat-express-losartan-commander-losartan-en-ligne-forum
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1884317
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/metaxalone-buy-no-prescription-how-to-buy-skelaxin-cheap
http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=14659&qa_1=comprar-fosamax-na-internet
http://nico-lange.de/exam/index.php/80591/generika-mellaril-100mg-ohne-rezept-expresslieferung-kaufen
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=22665&qa_1=repaglinida-comprar-gen%C3%A9rico-garantia-prandin-remedio-pre%26%23231
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-acido-ursodesoxicolico-envio-urgente-rep
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cheap-desogestrel-ethinylestradiol-0-15-0-02mg-buy-online-can-i
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-hidroxicarbamida-sin
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-nitrofurantoina-100mg-gen-rico-com-frete-gr-tis-on-line
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-montelucaste-singulair-gen-rico-entrega-em
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/onde-posso-comprar-aciphex-entrega-48h-no-brasil-venda-de-aciphex
https://askpub.com/1587/order-ampicillin-500mg-online-principen-trusted-medstore
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-viripotens-sildenafil-1

Ihope51

(Ecofu85, 2019.06.05 06:37)

http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=14108&qa_1=vidalista-prescription-order-tadalafil-approved-pharmacy http://bicyclebuddy.org/blogs/1014/5051/grisactin-buy-grisactin-south-africa-to-buy http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/pletal-buy-online-buying-pletal-online-no-rx http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20271&qa_1=nortriptyline-hydrochloride-pamelor-guaranteed-shipping http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/lincomycine-en-ligne-baisse-prix-securise-prix-lincomycine-en http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/apcalis-tadalafil-donde-comprar-sin-receta-por-internet-nicaragua http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-apcalis-tadalafil-gen-rico-de-forma-segura http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/cirzodone-trazodone-100-mg-en-ligne-baisse-prix-securise http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=15243&qa_1=farmacia-online-donde-comprar-prandil-fiable-ecuador http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-ceftin-cefuroxime-500-mg-gen-rico-de-confianza-online http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/olanzapine-como-puedo-comprar-con-garantia-zyprexa-precio-sin http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=8718&qa_1=sitios-confianza-comprar-sildenafil-citrato-caverta-comprar http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/85812 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/meclizine-hydrochloride-25mg-o-achat-moins-cher-meclizine http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-imodium-sin-receta-fiable-espa-a

Eqove40

(Ayolo05, 2019.06.04 16:43)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/trouver-du-chloramphenicol-rapide-ou-acheter-chloramphenicol-en
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/87022
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36855&qa_1=kaufen-sie-imitrex-100mg-schneller-versand
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-se-puede-comprar-generico-oximum-en-farmacia-online
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-ovral-sin-receta-en-farmacia-online
http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A111247
http://nico-lange.de/exam/index.php/49965/kann-generika-daklinza-daclatasvir-zum-besten-preis-kaufen
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/oxitetraciclina-comprar-en-una-farmacia-en-linea-segura-honduras
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cialis-tadalafil-gen-rico-de-forma
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-express-super-p-force-sildenafil-dapoxetine-100-60-mg
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-venlafaxine-37-5mg-online-best-website-for-generic
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/snafi-buy-snafi-generic-buy-on-line-paypal
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/sedural-buy-where-to-purchase-phenazopyridine-in-approved
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-ambigra-120-mg-online-cheap-200-mg-ambigra
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-vigadol-100mg-de-forma-segura
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/order-prinivil-5-mg-cheap-where-can-i-purchase-lisinopril-without

Usuqo35

(Uconi65, 2019.06.04 02:13)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/purchase-discount-sildehexal-130mg-sildehexal-buy-org http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/flutamida-eulexin-comprar-gen-rico-com-garantia-brasil http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/xpandyl-buy-cheap-order-xpandyl-and-tadalafil-at-same-time http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A15315367 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=18592&qa_1=ledipasvir-y-sofosbuvir-comprar-sin-receta-de-forma-segura http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-sidegra-sildenafil-citrate http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-arpamyl-40mg-acheter-arpamyl-en-france http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-zebeta-5-mg-gen-rico-e-quanto-custa-na-internet-brasil http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=8863&qa_1=wellbutrin-bupropion-como-comprar-receta-internet-m%C3%A9xico http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2250856 http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1886859 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=39801&qa_1=buy-vigor-120mg-online-how-to-order-sildenafil-citrate-cheap http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/order-adcirca-60-mg-where-to-buy-adcirca-tampa-fl http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-pamelor-25mg-de-forma-segura-panam http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/fildlata-sildenafil-citrate-200mg-en-ligne-au-rabais-achat-avec http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-combivent-sin-receta-de http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=32289&qa_1=adapaleno-differin-como-comprar-urgente http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-olanzapina-7-5mg-sin https://askpub.com/568/mebeverin-jetzt-ohne-rezept-kaufen-mebeverin-kaufen-online

Difap19

(Oregi70, 2019.06.03 12:17)

http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/novonorm-onde-comprar-pre-o-no-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/exerdya-20mg-onde-comprar-gen-rico-frete-gr-tis-via-internet http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-colospa-gen-rico-sem-receita-medica-internet-rep-blica http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=14643&qa_1=acarbose-kaufen-precose-generika-rezeptfrei-g%26%23252-kaufen http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/77584 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=2050&qa_1=imipramine-25mg-low-price-where-buy-tofranil-safely-online http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-spironolactona-25mg-ahora http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-ciprofloksacin-750mg-where-to-order-ciprofloxacin-safely http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ranitidina-300-mg-comprar-en-una-farmacia-en-linea-confirmaci-n-r http://nico-lange.de/exam/index.php/14057/verapamil-calan-onde-comprar-gen%C3%A9rico-forma-segura-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/atomoxetina-comprar-gen-rico-r-pido http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=7933&qa_1=commander-sildenafil-anglopharma-sildenafil-anglopharma http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2253047 http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/comprar-triancinolona-aristocort-4mg-urgente-via-internet-rep http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-dali-60-mg-gen-rico-pela-net http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/clindamycina-comprar-sin-receta-r-pido-comprar-cleocin-herbal http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2368942 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/cheap-donepezil-5-mg-buy-online-can-i-purchase-aricept-free http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/sildenafil-genoptim-50-mg-comprar-sin-receta-de-calidad-chile http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/c-mo-realizar-un-pedido-flavoxate-sin-receta-con-seguridad http://educatek.net/m/blogpost?id=6413807%3ABlogPost%3A119166 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-serieux-achat-prestance-o-acheter-prestance-en-toute http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-paracetamol-sin-receta-al-mejor http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=25501&qa_1=farmacia-comprar-norgestimate-etinilestradiol-urgente-ecuador http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/nitrofurazona-20mg-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24976&qa_1=periactin-receta-precio-andorra-comprar-cyproheptadine-rapido

Ituzi59

(Oduko94, 2019.06.02 21:13)

http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-ostenan-env-o-urgente http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/para-comprar-generico-colospa-sin-receta-pago-mastercard-honduras http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-acticin-gen-rico-envio-urgente http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/achat-de-voveran-diclofenac-50-mg-baisse-prix-acheter-voveran-50 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=20108&qa_1=clopidogrel-order-clopidogrel-buy-on-cod http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/repaglinide-0-5mg-order-online-can-i-order-prandin-quick-delivery http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/buy-pepcid-40mg-online-pepcid-com-order http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/venlafaxina-comprar-en-farmacia-en-linea-fiable-dominicana http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-cialis-soft-entrega-r-pida http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-para-ordenar-bamirac-en-farmacia-online-andorra http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/propranolol-comprar-en-farmacia-online-con-un-descuento http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A17777947 http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=36236&qa_1=viagra-o%C3%B9-en-commander-sildenafil-citrate-prix-en-belgique http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/acheter-pilule-metformin-500-mg-generique-en-ligne-moins-cher http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2410724 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/flagyl-200mg-acheter-baisse-prix-site-metronidazole-pas-cher http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/como-fa-o-para-comprar-levotiroxina-gen-rico-com-garantia-pela http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-adcirca-how-to-buy-tadalafil-safely-online http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-helicol-gen-rico-online-brasil http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=39706&qa_1=bestellen-rezeptfrei-schweiz-fexofenadin-bestellen-schweiz http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/sie-k-nnen-generische-hydrochlorothiazid-kaufen-und-mit http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-progesterone-200-mg-prometrium-pour-femme-en-ligne http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/order-rytmobeta-40mg-where-to-purchase-sotalol-safely http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-generico-meloxicam-7-5-mg-ahora-estados-unidos

Ixawi58

(Waheg05, 2019.06.02 07:28)

https://askpub.com/3132/alfuzosinum-alfuzosin-marche-rapide-alfuzosinum-alfuzosin http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-flagyl-400-mg-sin-receta-pago http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A5250288 http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-trihexyphenidyl-sin-receta-urgente http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-posso-comprar-anxut-gen-rico-pre-o-no-brasil-comprar https://askpub.com/1024/puedo-comprar-diflucan-sin-receta-fiable-venezuela http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-generico-prazosin-sin-receta-r-pido http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A15316238 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-avanafil-dapoxetina-entrega-r http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/aristocort-4-mg-in-online-apotheke-mit-schneller-lieferung-kaufen http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1867433 http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-comprar-erexesil-sildenafil-citrate-100mg-gen-rico-pre-o http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/cefdinir-300-mg-comprar-en-farmacia-en-linea-con-seguridad-rep http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/norethindrone-acetate-puedo-comprar-sin-receta-al-mejor-precio http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=19460&qa_1=buy-amoxil-500mg-cheap-cheap-amoxil-cod-online http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/viamax-buy-online-buy-viamax-online-pill-for http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/comprar-gen-rico-do-indinavir-sulfate-via-internet-brasil http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/donde-a-la-orden-aygestin-norethindrone-acetate-5-mg-sin-receta http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-commander-en-ligne-clonidine-0-1mg-clonidine-prix-de-vente-en http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=9240&qa_1=lamicol-terbinafine-posso-comprar-gen%C3%A9rico-garantia-brasil http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/avidart-dutasteride-o-en-acheter-bon-prix-comment-acheter

Rahok13

(Rowoz86, 2019.06.01 17:32)

http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/dafilar-40mg-como-comprar-gen-rico-entrega-em-24h-no-brasil-eu
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/ticlopidina-250-mg-comprar-frete-gr-tis-on-line-no-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-trecator-sc-ethionamide-250-mg-n-o-precisa-receita-m-dica
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-venlafaxin-venlafaxine-gen-rico-e-quanto
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/glibenclamida-comprar-sin-receta-de-forma-segura-colombia
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/viagra-sildenafil-citrate-en-ligne-bas-prix-commander-site-fiable
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/buy-chlorpromazine-50mg-safely-how-can-i-order-thorazine-without
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/topamax-como-puedo-comprar-en-l-nea-ecuador-topiramate-25mg-cual
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/buy-discount-isosorbide-dinitrate-10mg-can-i-order-isordil-cheap
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/acheter-vrai-fenofibrate-160mg-acheter-tricor-pour-homme
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-cyclophosphamide-50mg-env-o-gratis
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/ondansetron-a-bon-prix-en-ligne-sans-ordonnance-ondansetron-on
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/sustiva-comprar-sin-receta-con-garantia-rep-blica-de-honduras
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=24439&qa_1=farmacia-online-comprar-zerect-urgente-comprar-medicfarm
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/achat-rapide-corsenile-sildenafil-citrate-50mg-sildenafil-citrate
http://neolatino.ning.com/profiles/blogs/farmacia-online-donde-comprar-furosemide-100-mg-sin-receta-ahora

Ewosa16

(Dafib46, 2019.06.01 03:29)

http://nico-lange.de/exam/index.php/36528/linozid-600mg-order-online-buy-linozid-united-kingdom
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A2254722
http://karantina.pertanian.go.id/question2answer/index.php?qa=6080&qa_1=atenolol-tenormin-internet-tenormin-g%26%23252-kaufen-rezept
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/site-seguro-para-comprar-cianeo-tadalafil-10mg-envio-rapido
http://neolatino.ning.com/m/blogpost?id=516621%3ABlogPost%3A17898906
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/o-commander-du-hydab-500mg-acheter-hydab-500-en-ligne-au-france
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-generico-mebeverine-buen-precio
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/comprar-losartan-hyzaar-gen-rico-de-forma-segura-pre-o-losartan
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=13613&qa_1=acheter-vrai-amurol-generique-amoxicillin-prix
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/como-fa-o-pra-comprar-gen-rico-tada-diario-tadalafil-de-forma
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=40999&qa_1=online-apotheke-wo-sie-mobic-mit-bitcoin-kaufen-k%C3%B6nnen
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=1525&qa_1=malegra-sildenafil-fluoxetine-sildenafil-fluoxetine-internet
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/farmacia-en-linea-donde-comprar-dimenhydrinate-entrega-r-pida
http://cqa.aaua.edu.ng/index.php?qa=11811&qa_1=site-seguro-para-comprar-cefixima-suprax-pre%C3%A7o-line-brasil
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/apcalis-sx-order-online-where-can-i-purchase-tadalafil-no-rx
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/valacyclovir-500-mg-como-comprar-urgente-per
http://bygda.traktor.no/m/blogpost?id=1989940%3ABlogPost%3A1883796
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/vidalista-como-comprar-ahora-espa-a
http://bygda.traktor.no/profiles/blogs/topiramato-comprar-en-una-farmacia-online-todo-en-medicamentos-us
http://vocal-buzz.ning.com/m/blogpost?id=6452757%3ABlogPost%3A4620954
http://mehfeel.net/mehfeel/blogs/post/75083
http://vocal-buzz.ning.com/profiles/blogs/rebetol-como-comprar-sin-receta-y-pagar-con-visa-m-xico


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Következő »